اولویت بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی مراکز اورژانس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و هنر یزد

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

اورژانس یکی از خدمات بسیار مهم در هر شهر می باشد، بدلیل ناگهانی و غیر منتظره بودن حوادث توجه فوری به اقدام برای اخذ تصمیم مناسب ضروری می باشد. با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهر ها بررسی این موضوع پر اهمیت تر شده است، در این مقاله عوامل مؤثر بر مکان یابی مراکز اورژانس مشخص و سپس به رتبه بندی آن ها پرداخته شده است. نتایج بدست آمده به خدمات شهری اورژانس کمک می نماید، مرگ و میر انسان ها را کاهش می دهد و در نهایت رضایت مندی افراد در خصوص خدمات اورژانس را افزایش می دهد. هدف از این مقاله بدست آوردن عامل های مؤثر بر مکان یابی مراکز اورژانس در شهرستان شیراز و اولویت بندی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  (AHP) است، که از این طریق می توان در جهت بهبود و بهینگی مکان های مراکز اورژانس راهکارهایی را پیشنهاد کرد. با استفاده از مطالعات نظری از تحقیقات گذشتگان و مصاحبه، عامل های مؤثر بر مکان ها مشخص شدند که عبارتند از: زمان، فاصله، هزینه، تسهیلات، مسائل تکنولوژیکی، کیفیت سرویس دهی، ترافیک و تراکم جمعیت. سپس این عوامل با بررسی های میدانی بین دو جامعه کارمندان و بیماران، با استفاده از روش مذکور اولویت بندی شده اند و نتیجه ای که از آن حاصل گردیده است، نشان می دهد که فاکتور زمان بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و به عنوان مهم-ترین و مؤثرترین عامل برای مرکز اورژانس تلقی می شود و در پی آن 7 عامل مؤثر دیگر هم رتبه بندی شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using AHP Approach to Rank the Effective Factors in the Emergency Center Locations

نویسندگان [English]

  • Saba Loloee Jahromi 1
  • Ahmad Sadeghieh 2
  • Hasan Hosseininasab 2
1 Msc of Industrial Engineering, Yazd Science & Art University
2 Professor of Industrial Engineering Callege, Yazd University
چکیده [English]

The emergency is one of the most important services in every city. An event is sudden and unexpected so immediate attention is necessary for us to decide correctly. This subject becomes serious by population increase and urban development. These factors and their ranking help the urban emergency services and reduce the mortality of the humans. So this causes the people to be satisfied with of the emergency services. The purpose of this paper is to obtain the effective factors on the location of emergency centers in Shiraz city and prioritize these factors using analytical by Hierarchy method (AHP) so that we can propose the solutions for improving the locations of emergency centers. Using theoretical studies of past research and interviews specify the effective factors. They are time, distance, cost, facilities, and technological issues, quality of service, traffic, and population density. Then we prioritize these factors by studying between two staff and patient population. Our result of this method shows the time as the most important factor and the most effective factors for the emergency center. At the end, the other factors were rated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical hierarchy process
  • AHP
  • emergency centers
  • prioritization