تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر نوآوری در شرکت های صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهران، ایلام

2 مربی،دانشگاه پیام نور مرکز ایلام، ایلام،

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

بسیاری از محققان بیان داشته اند که هم مدیریت کیفیت جامع( TQM ) و هم یادگیری سازمانی می توانند بطور مؤثر و منحصر به فرد نوآوری را ارتقاء دهند . با این وجود ، این سؤال باقی می ماند که آیا رابطه ای بین TQM و یاد گیری سازمانی وجود دارد. این تحقیق دارای دو هدف عمده است: 1) تعیین روابط بین TQM ، یادگیری سازمانی و نوآوری 2) آزمون یک مدل پیشنهادی که رابطه میان TQM ، یادگیری سازمانی و نوآوری را از طریق بررسی  تجربی تشریح کند. این تحقیق با در نظر گرفتن نمونه ای از شرکت های صنعتی وبا استفاده از پرسشنامه به گردآوری داده ها ،سپس به بررسی سه فرضیه و آزمونهای مدل پیشنهادی پرداخته است. یافته های اصلی این تحقیق بصورت زیر می باشند: 1)آنالیز های مدل معادلات ساختاری(SEM)  نشان می دهد که مدل TQM ـ یادگیری سازمانی ـ نوآوری ، دارای میزان برازندگی قابل قبولی است 2) TQM دارای تأثیرات چشمگیر و مثبتی بر یادگیری سازمانی است و 3) TQM و یادگیری سازمانی دارای تأثیر چشمگیر و مثبت بر نوآوری هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Total Quality Management (TQM) and Organizational Learning on Innovation in Industrial Companies

نویسندگان [English]

  • Sadegh Feizollahi 1
  • Alireza Shirmohammadi 2
  • Addel Fatemi 3
1 Lecturer, MS in Industrial Management, Faculty Member of Islamic Azad University, Mehran Branch
2 Lecturer, MS in Industrial Management, Ilam Payam Noor University. Ilam, Iran
3 Assistant Professor in Statistics, Islamic Azad University, Sannandej Branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Many scholars have suggested that both Total Quality Management (TQM) and organizational learning can individually and effectively promote innovation. However, the question remains as to whether a relationship exists between TQM and organizational learning. This study has two main goals: (1) to determine the relationships between TQM, organizational learning, and innovation performance (2) to test a proposed model explaining the relationships among TQM, organizational learning, and innovation performance through empirical examination.Taking into consideration a sample of industrial companies and using a questionnaire for collecting data, this study examines three hypotheses and tests the proposed model. The principal findings of this study are as follows; (1) SEM analysis shows that the TQM-organizational learning-innovation performance model has goodness-of-fit, (2) TQM has significant and positive effects on organizational learning, and (3) TQM and organizational learning have both significant and positive effects on innovation performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Organizational Learning
  • Innovation performance
  • structural equation modeling
1-      Baker, W. E., & Sinkula, J.M. (2004).The synergistic effect of market orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411-427.

2-      Barrow, J.W. (2003). Dose total quality management equal organizational learning? Quality progress, 26(7), 39-43.

3-      Bollen, k. A. (2002). Structural equation with latent variable. New York: willy- interscience publication.

4-      Bontis , N., Crossan, M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies, 39(4), 437-469.

5-      Conner, K., & Prahald, C.K. (2009). A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism .Organization Science, 7(5), 477-501.

6-      Damanpour, F. (2007). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.

7-      Easton, G.S., & Jarrell, S.L.( 2006).The effects of total quality management on corporate performance :An empirical investigation. The Journal of Business, 71(2), 253-307.

8-      Hendricks, k .S. & Singhal, V.R. (2001). Firm characteristics ,total quality management and financial performance .Journal of Operations Management,19(3),269-285.

9-      Hidarali, H. (2005). Structural Equation modeling of Iran. Tehran University, Samt Publication.

10-  Kanji, G, K. (1996).Can total quality management help innovation? Total Quality Management, 7(1), 3-9.

11-  Kelloway, E. K. (1995). Common practice in structural equation modeling. In v. l, cooper, & i. t.

12-  Martinez- costa, M., & Jimenz – Jimenz, D. (2008). Are companies that implement TQM better learning organizations? An empirical study. Total Quality Management, 19(11), 1101-1115.

13-  McAdam, R., & Armstrong, G. (2005). A symbiosis of quality and innovation in SMEs: A multiple case study analysis. Managerial Auditing Journal, 16(7), 394-399.

14-  Mintzberg, H., & Waters, J.A. (1985).Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 16(3), 257-272.

15-  Senge, P.M. (2000).The fifth discipline: The art and purpose of the learning organization: New York: Doubleday/Currency.

16-  Tasi, W. (2000).Social capital, strategic relatedness and the formation of inter-organization linkages. Strategic Management Journal, 21,925-939.

17-  Treziovski, M., & Samson, D. (2002). The effect of company on the relationship between TQM strategy and organizational performance. The TQM Magazine. 12(2), 144-148.

18-  Wang, X. Yang, B.,& Mclean, G. N. (2007).Influence of demographic factors and ownership type upon organizational learning culture in Chinese enterprises. International Journal of Training and Development, 11(3), 154-165.

19-  Yung, R.Y.Y., et al. (2010).Impact of TQM and organization learning on innovation performance in the high-tech industry. International Business Review.