تأثیر تکنولوژی اتوماسیون اداری در رفع موانع سازمانهای ایرانی جهت ارتقاء عملکرد به سطح جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی مهندسی

چکیده

امروزه با توجه به افزایش رقابت در بازارهای جهانی، کاهش چرخه عمر محصولات ، خدمات و نیازهای روزافزون و متغیر مشتریان، سازمان ها باید سطح عملکرد خود را تا حد جهانی ارتقاء دهند . این امر محیط های کسب و کاری را با چالش های گوناگونی از قبیل گسترده تر شدن تعاملات درون و برون سازمانی با ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها و حجم  فزاینده اطلاعات مواجه ساخته است . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن در غلبه بر موانع فوق الذکر بتوان به عوامل کلیدی و استانداردهای عملکرد در سطح جهانی دست یافت. اتوماسیون اداری به عنوان یکی از این ابزارها، شامل تمام سیستم های الکترونیکی است که انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار و تسهیل می کند . هدف از این مقاله بررسی تأثیر این فناوری در رفع موانع سازمانی فوق جهت ارتقاء عملکرد به سطح جهانی می باشد که با بررسی سازمان های ایرانی استفاده کننده از این فناوری انجام شده است و در قالب بررسی صحت شش فرضیه آماری مطرح می گردد. نتایج حاصل از این تحقیق که بر مبنای بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با استفاده از تکنیک های آماری تحلیل عاملی تاییدی بر روی  پاسخ های اخذ شده از 100 پرسشنامه از خبرگان سازمان های بهره برداری کننده از این فناوری در ایران انجام شده است؛ مؤید آن است که بکارگیری اتوماسیون اداری در این سازمان ها بر بهبود کیفیت، کاهش دوباره کاری، کاهش زمان انتطار و در نهایت  بهبود عملکرد در سطح کلاس جهانی مؤثر بوده و بر انعطاف پذیری و قیمت قابل رقابت تأثیری ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Role of Office Automation Technology in Tackling the Obstacles in Iranian Organizations and to Upgrade the Efficiency to Worldwide Level

نویسندگان [English]

  • Faeze Ahmadi 1
  • Roxana Fekri 2
1 M.A Graduated, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, due to the increasing rate of competing in global markets, reducing the cycle time of products and accelerating rate and variety in customer needs, the organizations should improve their performance to the world-class level. These factors confront the organizations to some challenges like the intrش and extra organizational transactions, the necessity of continuous evaluations and the huge volume of information. So, it is a must to introduce and use some tools to overcome the above obstacles in reaching the main factors and standards of world-class performance Office automation as one of these tools includes all the electronic systems which establish and facilitate the intra and extra organizational relationships. The purpose of this paper is, investigating the effect of this technology on overcoming the organizational obstacles to reach the world class levels which has done in Iranian organizations that use office automation technology and the effect of it is tested with the validity of six statistical hypotheses.This research uses a descriptive and survey methodology which has done by using the confirmatory factor analysis on the responses of the 100 questionnaires distributed among the experts in Iranian organizations using this technology in their business. The results of this research show that applying this technology in Iranian organization effect on the quality improvement, reducing the duplication and waiting time and improving the world-class performance, while it does not effect on the flexibility and the competitive price of the products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Office Automation System
  • World Class Manufacturing
  • Improve Performance
  • Organization
1-      Azar, A., & Momeni, M. (2002). Statistics and its application in the management(3rd Ed.) Tehran, 32(3).

2-      Bastami, B. (2007). Impact of information and communication technologies on firm export performance in Tehran(Master's dissertation). Tehran University, Management School.

3-      Habibi, L. (2005). Office automation systems. Tadbir magazine, 154.

4-      Hafeznia, M.R. (2008). Introduction to Research Methods in Human Sciences (10th Ed).

5-      Andalib Azar, M.(2001).Office Automation  management,44

6-      Aliabadi, K.H., & Samadi, A. (2006). Clinical data analysis program seeks to SPSS Feeds (8th, 9th, 10th, 11th Ed), Doran publication.

7-      Farahand, M. (2009). The role of information technology in an electronic administrative system of Tehran municipality, First Conference on E-Business System.

8-      McLeod, R. (1999). Management Information Systems. Interpreter: Jamshidian, M. & Mahdipoor, A. Esfahan University.

9-      Musavi Madani, F. (2008). Effects of Automation systems on organizational communication. Alzahra University.

10-  Ramezani, J. (2010). Investigate the effects Office Automation on Organizational Productivity and Health Network Medical Branch of Karaj (Master's dissertation).Payam Noor university.

11-  Zand, F. (2005-2006). Barriers to achieving the Pakshoo's company for Produce world class (Master's dissertation). Islamic Azad University.

12-  Nategh, T. (2007). Effects of Social Capital on Knowledge Management (Master's dessertation). Allame Tabatabayi University.                                              

13-  Allen, F.E. (1999). Turning Points in Interaction with Computers, IBM Systems Journal, 135-138.

14-  Farsijani, H. (2002).Evolutionary methods for design of global world-class manufacturing for world market-international conference on new technological innovation for 21 century, Hiroshima University.

15-  Grantham, L.(1995).Justifying Office Automation: Benefits and Problems, Industrial Management and Data Systems,95(8),10-13

16-  Huang, Y. & Moor, J. & Laurence, & Seung, Il.(1991).World Class Manufacturing in the1990 integration TQC, JIT, FA. and TPM, with worker participation , Manufacturing Review,4(2),86-95

17-  Kasul, A. & Ruth. (1995). Performance in world class operation, Benchmarking for Quality Management Technology,2(2),20-30

18-  Montangor, Rv. & Ahmed, N.U. & Firenze, Rj. (1995). perceptions of Operations Strategies and Technologies in US Manufacturing Firms, production and Inventory Management Journal ,36(2)

19-  .Noori, H.(1991).Meeting the Technology Challenge: From Initiation to Implementation Ministry of Energy and Institute for research in planning and development, Model 1,2-19

20-  Nucher, P., & Stevens, K. (1996). Measuring UP to world class manufacturing control,22(1),18-20

21-  Porter, M.E. (1998).On Competition, Harvard Business School Press, Boston, MA.

22-  Schonherger, J. & Richard. (1986). World class manufacturing: the lessons of simplicity applied New York, Free press.

23-  Voss, C.A.(1995).Alternative paradigms for manufacturing strategy, international, Journal of operations and productions and production management,15(4),5-16

24-  Wharton, IJ. & Reid, D,.& white, F.(1997). An Empirical study of manufacturing approaches overtime, production and inventory management journal, 58(4)

25-  Wisner  Joel, D. Fawcett, & Stanley. (1991).Linking firm strategy to operation decision through performance measurement, production and inventory management journal, third quarter.

26-  ZWASS. & Valdimi. (1992).Management information system, WM.C.BROWN.

27-  Beheshtian, M. & Abolhasani, H. (2009). Management Information Systems.

28-  Delavar, A. (1996). Theoretical and humanities and social science (3rd Ed).