بررسی تأثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخص های عملکرد مطالعه موردی: شرکت صنایع سیمان دشتستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دهه­ی اخیر شاهد تمرکز بسیاری از شرکت­ها بر مدیریت کیفیت به عنوان یک فعالیت اساسی جهت بهبود سودآوری، سهم بازار و مزیت رقابتی بوده است. این پژوهش با هدف تعیین میزان به‌کارگیری اصول و فعالیت­های مدیریت کیفیت و میزان تأثیر هر یک از فعالیت­ها بر یکدیگر و بر شاخص­های عملکرد (عملکرد کارکنان و عملکرد عملیاتی) در شرکت صنایع سیمان دشتستان استان بوشهر انجام شده است. جامعه­ آماری پژوهش شامل کلیه­ی نیروهای شاغل در شرکت صنایع سیمان می‌باشد.در این مقاله برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از ضریب همبستگی، جهت آزمون فرضیه­ها از نرم افزارSpss  و برای آزمون مدل پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارLisrel  استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می‌دهند که در بین روابط بین فعالیت­های مدیریت کیفیت در شرکت، کارتیمی بر بهبود مستمر بیشترین تأثیر را داراست. همچنین در بین روابط بین فعالیت­های مدیریت کیفیت و شاخص­های عملکرد، ارتباط­‌های تنگاتنگ بین کارتیمی با عملکرد کارکنان و توجه به مشتری با عملکرد عملیاتی از رابطه­ی قوی­تری نسبت به بقیه برخوردارند. با توجه به نتایج به‌دست آمده نیز مشخص گردید که بایستی اقداماتی در راستای افزایش مشارکت گروهی و تیمی صورت گیرد و همچنین لازم است در شرکت مورد مطالعه، در کنار توجه به نتایج و محصولات، به مشتریان داخلی و خارجی توجه ویژه­­ای شود تا از این طریق بتوان به رشد و بهبود شاخص­های عملکرد کمک نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Quality Management on Performance Indicators (Case Study: Dashtestan Cement Industries)

نویسندگان [English]

  • Mehran Sadeghi 1
  • Ali Givechian 1
  • Sara Bazyari 2
1 M.A in Industrial Management, Persian Gulf University of Bushehr, Bushehr, Iran
2 M.A. In Food Science Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The past decade has seen many firms focusing on quality management as an essential activity for improving profit, market share, and competitiveness. The goal of this research is to determine the usage amount of quality management principles and activities, and their effects on each other and on performance indicators (personnel performance & operational performance) in Dshtestan cement industries located in the Bushehr province. Statistical population of this research includes all employees in Dshtestan cement industries. The SPSS is used for statistical analysis of gathered data to test the hypotheses, and LISREL software is used for testing the research model of Structural Equation Modeling Technique. Research findings illustrate that between quality management activities, teamwork has the greatest effect on continues improvement. Also, close relationships between teamwork and personnel performance, and between customer focus and operational performance are stronger than other relationships. The research results also tell us that some acts must be done to increase team & group participation, and it is necessary to pay attention to internal and external customers -inside of results and goods- to improve performance indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Management
  • Performance Indicators
  • structural equation modeling