رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

تغییرات بسیار پر شتاب در نیازهای عمومی از یک سو و لزوم تغییرات پرشتاب در محصولات، خدمات و فرآیندها از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که نوآوری به نام مهمترین عامل رقابت پذیری سازمانی بیان شده است. از این دیدگاه یک راه کمک به این سازمان ها تدوین سیاست های حمایت گر از نوآوری می باشد، اولین گام در تدوین سیاستهای مناسب برای حمایت از نوآوری در مؤسسات ، بررسی عوامل مؤثر و محرک نوآوری و همچنین چگونگی تاُثیر این عوامل بر سازمان می باشد که می تواند نوآوری و خلاقیت را در سازمان تحت تاُثیر خواه مثبت یا منفی قرار دهد. از این رو هدف ما در این مقاله رتبه بندی این  عوامل مؤثر می باشد، که باعث تقویت وتبیین نوآوری و خلاقیت در سازمان می شود. یافته های این پژوهش نشان داده که همه ی متغیرهای مؤثر بر نوآوری از جمله، رهبری، ساختار سازمانی مناسب، افراد کلیدی، آموزش و توسعه کارمندان، درگیری همه جانبه با نوآوری، تیم سازی، جو خلاق، تمرکز خارجی، ارتباطات گسترده و یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری را با نوآوری در سازمان مورد نظر دارد. در پایان نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی حاکی از آن بود که متغیر افراد کلیدی دارای اهمیت بیشتری در بین متغیرهاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Factors Affecting Innovation in Business Research Institutes

نویسندگان [English]

  • Manuchehr Manteghi 1
  • Hossein Khosropour 2
  • Morteza Khani 2
1 Member of Academic Staff, Malek Ashtar University and Manager in Army Aviation Industries Organization
2 M.A Student in Management, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Very high acceleration changes in public needs and the necessity of a hand, rapid changes in products, services and processes has created the conditions where innovation has been called the most important factor in corporate competitiveness. The findings show that all the variables affecting innovation, leadership, appropriate organizational structure, key people, training and Carmen, all-out conflict with innovation, team building, creative atmosphere, external focus, extensive communication and organizational learning positive and significant relationship with innovation in the organization is required. The research results indicate that the variable key people are more important among the variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components of innovation
  • Creativity
  • organizational innovation
  • Topsis fuzzy
1-   Oren, Taj Abbas. (2004). Imagination and creativity in bright conditions, management consultant, 2, Tehran.

2-   Samad, Aghaei, J. (1999).Entrepreneurs Organization, Tehran: Center for Public Management Publications.

3-   Shahrara, M & MadaniPour, R. (1996).Creative and innovative organizations, Journal of Knowledge Management, 34/33.

4-   Robbins, S. (2001). Based organizational behavior, G.Kabiri, Tehran Azad University Press, sixth edition.

5-   Daft, R. (2007).Organization theory and design, Parsayyan, A, M, Arabi, Office of Cultural Studies, 1)2(.

6-   Aghaie Fyshany, T. (1998). Creativity and innovation in individuals and organizations; Tehran Termeh Press.

7-   Hozoori, M., Haddad, F. H. (2005).Design and explain the model for the institutionalization of innovation in the public sector, Daneshvar, 11.

8-   Nasiri vahed, N.(2006).Design and explain the factors affecting organizational innovation Iran Trnsformator, Master's thesis, Tarbiat  Modarres University, Faculty of Humanities, Department of Business Administration.

9-   Arasty, M., & KaramiPoor, A. & Qureshi, B. (2009). Identify the factors affecting the innovation capacity of firms to economic: case of industrial automation. Journal of Management, 4 (15), 1-32.

10-    Sayadi, H. (2008).Prioritizing projects to improve the EFQM model, the balanced scorecard approach, Master's thesis, University of  Yazd.

11-    Ghaemi, A. (2001). Updating training, monthly Magazine links, February 2001.

12-    Hosseinian, H. (2000). How to eliminate creativity, tadbir Magazine, No. 103, Tehran.

13-    Taleb Bidokhti, A. & Anwar, A. (2004). Creativity and innovation in individuals and organizations, Tadbir Magazine, 152, Tehran.

14-    Mohammadi, N. (2005).Creativity and Innovation, a newspaper Hamshahri, in XIII, No. 3730.

15-    senobar, N., Salmani, B. & Thvydy, M.(2011). Stimulating effect of innovation on firm foundation of knowledge innovation capacity. Journal of Science and Technology Policy, 4(2).

16-    Vaezi, M., Chupani, H., & Fshalnj, L. (2010). Factors influencing organizational innovation. National Conference of Creativity, TRIZ and Innovation of Engineering and Management, November 2010.

17-    Hosseini, M. & Sadeghi, T. (2010). Factors influencing creativity and innovation, and provide guidelines for faculty promotion. Journal of Education, 3, (1), 1-6.

18-    Tidd, j. Bessant, J., Pavitt, k. (2001). Managing Innovation, Wiley.

19-    Jimenez, D., & Valle, R. S. (2011).Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research 64 (2011) 408–417.

20-    Robbins, S. P,. (1998). Organizational behavior: Concepts, Controversies Applications, 8th Edition, upper saddle river. NJ: Prantice-Hall, C, 258-261.

21-    Lee, S.H, (2009). Developing Hierarchical structure for assessing the impact of Innovation Factors on a Firm’s Competitiveness- A Dynamic-Capabilities Approach. Taiwan, the Journal of American Academy of Business, Cambridge.15 (1).

22-    Kash, D. E. & Rycroft, R. (2002). Emerging Patterns of Complex Technological Innovation, Technological Forecasting and Social Change, 69,581-606.

23-    Gracia, R. & Calantone R.( 2002).A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review, Journal of Product Innovation Management, 19,110-132.

24-    Amabile, T. M. (1998). A Model of creativity and Innovation in Organizations Research in organizational behavior, 10:123-167.

25-    Tidd, J. & Bessabt, J. & Pavitt, K. (1997). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organization Change, New York: Wiley.

26-    OECD. (1992).OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data,” Oslo Manual, OECD.

27-    Rogers, E.(1995). Diffusion of Innovation, New York: The Free Press.

28-    Van De Ven, A.(1986).Central Problems in Management of Innovation, Management Science, 32(4), 490-607.

29-    Kanter, R. (1995).The Change Maters, London: Rutledge.

30-    Quinn, J. (1992).Intelligent Enterprise, New York: The Free Press.

31-    Nicholson, N.(1995).The Blackwell Encyclopedic of Organizational Behavior, Black Well Publisher LTD.

32-    West, M. A. & Farr, J. L.(1990).Innovation at Work In West, M. A., and Farr, J. L. (Eds), Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies (3-13),Chichester: Wiley.

33-    Schumpeter, J.A. (1912).Theory of evolution wirschaftichen Duncker & Humboldt, Leipzing.

34-    North, D.C. & Walls, J.J. (1994). Integrating Institutional Change and Technical Change in Economic History: A Transaction Cost Approach, Journal of Institutional and Theorical Economics, 150(4), 609-624.

35-    Kraatz, M. S., & Zajac, E. J. (1996).Exploring the limits of the new institutionalism: The causes and consequences of illegitimate organizational change.  American Sociological Review, 6, 812–836.

36-    Romhin. H. & Albaladejo, M. (2002).Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England, Research Policy, 31(8), 1053-1067.

37-    Harry, J.(2007).The Relationship between innovation and organizational performance.  journal  of  Management  Studies، 31 (2), 193-224 

38-    Macpherson،M. (2001). Performance   Excellence   Principles at http: //Www. Baldrigeplus. com   

39-    Rosabeth, M.K. (2007). The  Change Masters: Innovations for Productivity in the American Corporation, Historical Research Reference in Entrepreneurship, University of Illinois

40-      Carlisle, Y & McMillan, E. (2008).Innovation in organizations from a complex adaptive systems perspective, ECO: Publisher: Institute for the study of Coherence & Emergence, 8(1)2-9.

41-    Marques, C. and Ferreira, J. (2009). SME Innovation Capacity, Competitive Advantage and Performance in a Traditional Industrial Region of Portugal, Journal Of Technology management & Innovation, 4(4), 35-68.

42-    Moher, L.B. (1969).Determinates Of Innovation in Organization, The American Political Science Reniew, 63,111-126.

43-    Davis, W. (1991).The Innovator, In J. Henry And D. Walker (EDS) Managing Innovation, Sage Publication, London, 142-149.