بررسی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه واحدهای صنعتی با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی : صنایع استان سمنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان و تأثیر آن بر توسعه بخش صنعت است. اگر چه تاکنون در باره عوامل موفقیت کارآفرینی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته، ولی مطالعاتی مبنی بر شناسایی عوامل حیاتی و درجه تأثیر آن بر روی شبکه ای از عوامل تاکنون صورت نگرفته است. در این تحقیق وبا توجه به اهمیت فراوان صنعت یک کشور در توسعه اقتصادی کشور، به ارزیابی و رتبه بندی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه صنایع استان سمنان پرداخته شده است. لذا پس از مطالعه پیشینه تحقیق و با به کارگیری نظرات خبرگان، سیزده شاخص اصلی موفقیت کارآفرینی در بخش صنعت شناسایی گردید. سپس نمونه ای متشکل از100 شرکت واقع در6 شهرک صنعتی فعال استان سمنان تعیین و پرسشنامه هایی به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از شاخصها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی میزان تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان مدیران ارشد این شرکتها توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیماتل داده ها آنالیز شد. اساس این تکنیک بر مبنای نظریه گراف است.  این تکنیک عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی در بخش صنعت را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل فرآیند شبکه ای(ANP)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخصها تعیین گردید و در نهایت با کمک روش ویکور، رتبه بندی نهایی شاخصها انجام گرفت. نتایج رتبه بندی نهایی بیانگر آن است  که عامل " نوآوری، خلاقیت وایده سازی " به عنوان مهمترین عامل در بین مجموعه عوامل می باشد. به علاوه عامل " اهل کار وعمل بودن" به عنوان کم اهمیت ترین عامل در بین مجموعه عوامل موفقیت کارآفرینی درتوسعه بخش صنعت معرفی گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Entrepreneurship Success in Development of Industrial Plants by Using MCDM Technique (Case study: Industries in one of the Iranian Provinces)

نویسندگان [English]

  • Younos Vakil Alroaia 1
  • Mojtaba Javidnia 2
1 Assistant Professor and Chairman, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Master Student of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan Iran
چکیده [English]

This research aims to identify and rank the effective factors on entrepreneurs’ success and their effects on the development of industrial sector. Although many types of research have so far been performed on entrepreneurship success, none is based on an identification of vital factors and the rate of their effect on a network of factors. Considering the high significance of industry of a country in its development, this research proceeds to investigate and rank the indicators of entrepreneurship success in the development of industries in Semnan Province. Thus, after studying the research history and applying Delphi method, 13 main indicators of entrepreneurship success in industrial sector were identified. Then, a sample consisted of 100 company in 6 active industrial towns of Semnan Province was determined and in order to investigate the mutual effects of indicators on each other and the effects of each indicator on the networks of indicators, some questionnaires were distributed among the senior managers and recollected afterward. Then, the data was analyzed applying DEMATEL technique which is based on Graph theory. Through this technique, the effective indicators of entrepreneurship were divided into two effective and effective groups. Afterward, applying Analytic Network Process (ANP), the weights related to each indicator were determined and finally, the final ranking of indicators was performed through VIKOR method. The results of final ranking indicate that “Innovation, creation and branding ideas” is the most important factor among the set of factors. Besides, “being practical” was introduced as the least important factor among the set of entrepreneurship success factors in the development of industrial sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors of Entrepreneurship Success
  • Industries of Semnan Province
  • DEMATEL Technique
  • ANP Technique
  • VIKOR Technique
1-      Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European Journal of Operational Research, 173(1), 211–225.

2-      Aragones-Beltran, P., Aznar, J., Ferris-Onate, J., & Garcia-Melon, M. (2008). Valuation of urban industrial land: An analytic network process approach. European Journal of Operational Research, 185(1), 322–339.

3-      Ayag˘, Z., & O¨ zdem_Ir, R. G. (2007). An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP. International Journal of Production Research, 45(10), 2169–2194.

4-      Beltrán, P. A., Aznar, J., Oñate, J. F., & Melón, M. G. (2008). Valuation of urban industrial land: An analytic network process approach. European Journal of Operational Research, 185(1), 322–339.

5-      Chan, F. T. S., Kumar, N., Tiwari, M. K., Lau, H. C. W., & Choy, K. L. (2008). Global supplier selection: a fuzzy-AHP approach. International Journal of Production Research, 46, 3825–3857.

6-      Chang, C.W.,Wu, C. R., Lin, C. T., & Lin, H. L. (2007). Evaluating digital video recorder systems using analytic hierarchy & analytic network processes. Journal of Information Sciences, 177(16), 3383–3396.

7-      Chang ,C.L., Hsu, C.H. (2009). Multi-criteria analysis via the VIKOR method for prioritizing land-use restraint strategies in the Tseng-Wen reservoir watershed. Journal of Environmental Management 90, 3226–3230

8-      Chen ,J.K., Chen, I.S. (2010). Using a novel conjunctive MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP, and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education. Journal of  Expert Systems with Applications 37 ,1981–1990

9-      Chen, J., Zhu, Z., Anquan, W., 2005. A system model for corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower 26 (6), 529–565.

10-  Dagdeviren, M., Yuksel, I., & Kurt, M. (2008). A fuzzy analytic network process (ANP) model to identify faulty behavior risk (FBR) in work system. Safety Science, 46(5), 771–783.

11-  Fontela, E., Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer. DEMATEL 1976 Report.Switzerland, Geneva: Battelle Geneva Research Center.

12-  Gabus, A., Fontela, E. (1973). Perceptions of the world problem antique: communication procedure, communicating with those bearing collective responsibility. DEMATEL Report No. 1. Geneva, Switzerland: Battelle Geneva Research Center.

13-  Hosseini, N.(2009).Miracle of Entrepreneurship to The Economy. Proceedings of Entrepreneurship In Islamic Azad University

14-  Hu,H.Y., Chiu,S.I., Cheng, C.C., Yen, T.M.(2011).Applying the IPA and DEMATEL models to improve the order-winner criteria: A case study of Taiwan’s network communication equipment manufacturing industry. Journal of Expert Systems with Applications,Volume 38, Issue 8, August, 9674-9683

15-  Hung,S.J. (2011). Activity-based divergent supply chain planning for competitive advantage in the risky global environment: A DEMATEL-ANP fuzzy goal programming approach. Journal of  Expert Systems with Applications 38 ,9053–9062

16-  Jaafar,M., Abdul-Aziz,A.R., Maideen,S.A., & Mohd,S.Z. (2011). Entrepreneurship in the tourism industry: Issues in developing countries. International. Journal of Hospitality Management 30 ,827– 835

17-  Jaafar, M., Ramayah, T., Mohamed, O. (2004). Owner/manager characteristics and business performance: a study among Malaysian contractors. In: Proceedings of the 18th Annual Conference of Australian and New Zealand Academy of Management. Dunedin: New Zealand.

18-  Javalgi, G., Todd, P.R. (2011). Entrepreneurial orientation, management commitment, and human capital: The internationalization of SMEs in India. Journal of Business Research 64,1004–1010

19-  Jharkharia, S., & Shankar, R. (2007). Selection of logistics service provider: an analytic network process (ANP) approach. Omega-The International Journal of Management Science, 35(3), 274–289.

20-  Khonefar,H., Vakili, F.(2009).The Relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship. Journal of entrepreneurial development. First year. Second edition, 35 -55.

21-  Kuo, M.S. (2011). Optimal location selection for an international distribution center by using a new hybrid method. Journal of Expert Systems with Applications 38 ,7208–7221

22-  Lee, Y. C., Lee, M. L., Yen, T. M., & Huang, T. H. (2011).Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model, . Journal of  Expert Systems with Applications , 1-10.

23-  Lee, Y.T, WU,-W, Tzeng, G.H. (2008). Combining DEMATEL with ANP and ZOGP for selecting IT project.

24-  Lin,Y.T., Yang, Y.H., Kang, J.S., Yu, H.C.(2011).Using DEMATEL method to explore the core competences and causal effect of the IC design service company: An empirical case study.Journal of Expert Systems with Applications 38(5),6262-6268.

25-  Lin,C.L., Hsieh. M., & Tzeng, G.H. (2010). Evaluating vehicle telematics system by using novel MCDM techniques with dependence and feedback. Journal of Expert Systems with Applications 37, 6723–6736.

26-  Liou, J. J. H., Tzeng, G. H., & Chang, H. C. (2007). Airline safety measurement using a novel hybrid model. Journal of Air Transport Management, 13(4), 243–249.

27-  Mamat, K., Raya, R., 1990. The Malaysian entrepreneurs: his qualities, attitudes and skills. Malaysian Management Review 25 (12), 11–18.

28-  Mullins, J.W., Forlani, D. (1998). Differences in perceptions and behavior: a comparative study of new venture decisions of managers and entrepreneurs. Frontiers of Entrepreneurship Research.

29-  Niemira, M. P., & Saaty, T. L. (2004). An analytic network process model for financial-crisis forecasting. International Journal of Forecasting, 20(4), 573–587.

30-  Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: a comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156(2),445–455.

31-  Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178(2), 514–529.

32-  Petti,C.,Zhang,S.(2011). Factors influencing technological entrepreneurship capabilities Towards an integrated research framework for Chinese enterprises. Journal of Technology Management in China, 6 (1), 7-25.

33-  Richardson, I., Hynes, B. (2008). Entrepreneurship education: towards an industry    sector approach.Journal of Education & Training, 50 (3), 188-198.

34-  Saaty, T. L. (1996). Decision making with dependence and feedback: Analytic network process. Pittsburgh: RWS Publications.

35-  Saaty, T. L. (2001). Decision making with dependence and feedback: The analytic network process (2nd Ed.). Pittsburgh: RWS Publications.

36-  Saaty, T. L. (2005). Theory and applications of the analytic network process. Pittsburg, PA: RWS Publications.

37-  Saaty, T.L, Vargas, L.G, (2006), Decision making with analytic Network Process Economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks, springer science.

38-  Sarkis, J., & Sundarraj, R. P. (2002). Hub location at digital equipment corporation: A comprehensive analysis of qualitative and quantitative factors. European Journal of Operational Research, 137(2), 336–347.

39-  Shepherd, D.A., Covin, J.G., Kuratko, D.F., (2008). Project failure from corporate entrepreneurship: managing the grief process. Journal of Business Venturing 24 (6), 588–600.

40-  Shulman, J.M., Stallkamp, T. (2011).The strategic entrepreneurial growth model.International Business Journal, 21(1), 29-46.

41-  Tsai ,W.H., Kuo, H.C. (2011). Entrepreneurship policy evaluation and decision analysis for SMEs. Journal of  Expert Systems with Applications 38 ,8343–8351

42-  Zhang, D.D., Bruning, E. (2011). Personal characteristics and strategic orientation :entrepreneurs in Canadian manufacturing companies.International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17 (1), 82-103.

43-  Tsai, W. H., Chou, W. C., & Hsu, W. (2009). The sustainability balanced scorecard as a framework for selecting socially responsible investment: An effective MCDM model. Journal of the Operational Research Society, 60(10), 1396–1410.

44-  Tuzkaya, G., O¨ nu¨ t, S., Tuzkaya, U. R., & Gu¨ lsu¨ n, B. (2008). An analytic network process approach for locating undesirable facilities: an example from Istanbul, Turkey. Journal of Environmental Management, 88(4), 970–983.

45-  Tzeng, G. H., Lin, C. W., & Opricovic, S. (2005). Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transportation. Journal of  Energy Policy, 33(11), 1373–1383

46-  Wey, W. M., & Wu, K. Y. (2007). Using ANP priorities with goal programming in resource allocation in transportation. . Journal of Mathematical and Computer Modeling, 46(7/8), 985–1000.

47-  Zeleny, M. (1982). Multiple criteria decision making. New York: McGraw-Hill.

48-  Zhou, Q., Huang Weilai, Zhang Ying. (2010). Identifying success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Journal of Safety Science.

49- Zhou, Q., Huang, W., Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Journal of Safety Science 49, 243–252.