تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله‌ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب‌معدنی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بکارگیری هر نوع استراتژی تولیدی، مستلزم شناسایی و پایش وضعیت فعلی سیستم در سطوح داخلی و خارجی، از یک سو و ارائه راهبرد‌هایی در جهت بهبود وضعیت سیستم از سوی دیگر می‌باشد. این مقاله با بهره‌گیری از مدل میلتنبرگ (1995و2008) و با تمرکز بر5 هدف استراتژیک تولیدی (سیستم‌ تولیدی، خروجی‌‌های تولیدی، اهرم‌‌های تولیدی، قابلیت‌‌های تولیدی و آنالیز رقابتی) به معرفی مدل 3 مرحله‌ای استراتژی تولید پرداخته به نحوی که در مرحله اول، ابتدا نوع سیستم تولیدی باتوجه به 4 شاخص حجم وتنوع تولید، نوع چیدمان کارخانه وجریان مواد، مشخص می‌شود. سپس اهرم‌‌های تولیدی شش‌گانه ارزیابی و قابلیت‌های هرکدام تعیین خواهند شد. در مرحله دوم که به ترسیم وضعیت مطلوب شرکت در بازار می‌پردازد، خروجی‌‌های مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت‌بندی شده و ویژگی‌های سیستم تولیدی مطلوب شناسایی می‌گردد. همچنین به منظور بررسی جایگاه شرکت و سایر رقبا در بازار، آنالیز رقابتی انجام خواهد گرفت. در مرحله آخر، باتوجه به نتایج حاصل از مراحل قبل، استراتژی بهبود تدوین می‌گردد به نحوی که اگر سیستم جاری نیازمند تغییرات اساسی باشد، نوع سیستم تولیدی تغییر خواهد یافت؛ درغیر این صورت، فرآیند بهبود باتمرکز بر بهبود اهرم‌‌های تولیدی، عملیاتی می‌گردد. به منظور نمایش قابلیت‌‌های مدل ارائه شده، یک شرکت آب معدنی به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. نتایج اجرای الگوی پیشنهادی نشان داد سیستم تولیدی شرکت مذکور، سیستم تولیدی مبتنی برتجهیزات  بوده و خروجی تولیدی استراتژیک شرکت، عامل هزینه می‌باشد. به منظور تحقق اهداف استراتژیک تولیدی سازمان، پس از انجام آنالیز رقابتی مقرر شد که سیستم کنونی تولید به سیستم تولیدی جریان پیوسته تغییر یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating a Three-step Manufacturing Strategy Based on Miltenburg Model (Case study: a mineral water company)

نویسندگان [English]

  • Abbas Moghbel Baarz 1
  • Mohammad Reza Amini 2
  • Hamid Reza Khosrowanian 2
  • Hamie Yarjanli 3
1 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.A in Industrial Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 M.A Student in I.T Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Applying any kind of manufacturing strategy, on the one hand, needs to identify and monitor the current state of the system at the internal and external levels. On the other hand, it needs to provide strategies for improving the system. In this paper, a three-step manufacturing strategic model introduced by using Miltenburg model and focusing on five manufacturing strategic goals (production system, manufacturing outputs, manufacturing leverage, production capabilities and competitive analysis). First, the production system determined based on four indicators of production’s volume and variety, kind of plant layout and material flow. Then, six manufacturing levers (human resources, organizational control, and structure, sourcing, production planning and control, process technology and facilities) determined and capabilities of each one evaluated.  Next, manufacturing outputs (delivery, cost, quality, performance) have been prioritized using the analytic hierarchy process technique to identify characteristics of the favorable production system. Furthermore, competitive analysis applied to verify the position of the company and its competitors in the market. In the final step, considering the results of previous steps, improvement strategies have been formulated so that the production system will change to the favorable system. If the current system needs basic changes, the improvement process will be operational by focusing on improving the manufacturing levers. In order to display the capabilities of the proposed model, a mineral water company was selected as a case study. The results showed that the company's production system is Equipment-paced line flow production system (EPL( and the company's strategic output (calculated by AHP) is the cost. Achieving manufacturing strategy, objectives of the organization and competitive analysis were conducted. Results showed that the current manufacturing system must change from ELP to the continuous flow manufacturing system. Furthermore, adjusting the manufacturing levers is necessary - particularly human resources- to implement the new proposed system, effectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing strategy
  • manufacturing levers
  • Manufacturing systems
  • Production output
  • Miltenburg model
1-     Adam, E., Flores, B. E. &, Macias, A. (2001). Quality improvement practices and the effect on manufacturing firm performance: evidence from Mexico and the USA. International Journal of Production Research 39, 43-63.

2-     Avella .L, Vazquez D. B., & Fernandez E. (2010) “Cumulative Manufacturing Capabilities: An Extended Model and New Empirical Evidence” International Journal of production research. Retrieved from:  http://peer.ccsd.cnrs.fr/peer-00561817

3-   Black, J. T. (1991). The Design Of The Factory With A Future,  McGraw-Hill, New York, Ny.

4-   Bernhard W. (2012). Competitive Strategies Of Foreign Original Equipment Manufacturers In The Indian Passenger Car Industry; An analysis of Competitive advantage in the Small to Mid-size segment (Bachelor Thesis), Publish Find knowledge.

5-   Boyer, K., & Lewis, M. (2002). Competitive priorities: Investigating the need for trade-offs in operations strategy. Production and Operations Management 11 (1), 9–20.

6-   Cox, J.F., & Blackstone, J.H. (1998). APICS Dictionary, 9th ed., Falls Charch, VA.

7-   Díaz-Garrido, E., Martín-Peña, M.L., & García-Muiña, F.E. (2007). Structural and customization25l practices as elements of content operations strategy, International Journal of Production Research, 45(9), 2119-2140.

8-   Dangayach, G.S., & Deshmukh, S.G. (2001). Manufacturing strategy: literature review and some issue, Int. J. of Operations & Production Management, 21(7), 884-932.

9-   Fernandez. P. (2001). A Framework For A Strategy Driven Manufacturing System Design In An Aerospace Environment – Design beyond Factory Floor (Master of science Thesis), MIT.

10-         Fine, C., & Hax, A. (1985). Manufacturing strategy: A methodology and an illustration. Interfaces 15 (6), 28–46.

11-         Ferdousi, F., & Ahmed A. (2010). A Manufacturing Strategy: An Overview of Related Concepts, Principles and Techniques” Asian Journal of Business Management 2(2), 35-40.

12-         GUERINDON, P. C. (1995). Continuous Flow Manufacturing: Quality in Design and Processes, M. Dekker, New York, NY.

13-         Hallgren, M., & Olhager, J. (2006). Quantification in manufacturing strategy: A methodology and illustration. International Journal of Production Economics 104, 113–124.

14-         Hines, P., & Rich, N. (1998). Outsourcing competitive advantage: the use of supplier associations. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 28 (7), 524–546.

15-         Hase, R. B., & N. J. Aquilano. (1992)  Production & Operations Management – A Life Cycle Approach 6th Edition, Irwin, Boston, Ma.

16-         Hayes, R. H., & Wheelwright, S.C. (1979). Link manufacturing process and product life cycles, Harvard Business Review, 57(1), 133–140.

17-         Hayes, R.H., & Wheelwright, S.C. (1985). Restoring our competitive Edje, competing through manufacturing, John Wiley and son, New York, NY, 3-24.

18-         Hayes, R.H., Wheelwright, S.C., & Clark, K. (1988). Dynamic manufacturing. The Free Press, New York.

19-         Hill, T.J. (1985). Manufacturing Strategy: The Strategic Management of the manufacturing Function, Macmillan, Basingstoke.

20-         Juhaini J., Norfaridatul A. O., & Mohd A. I. (2011). Enhancing Organizational Performance through Strategic Technology Alliances: A Study on Malaysian Manufacturers, International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(6), 506- 511.

21-         Kroes, J.R.., & Ghosh, S. (2010). Outsourcing congruence with competitive priorities: impact on supply chain and firm performance. Journal of Operations Management 28 (2), 124-143.

22-         Karim, A., Smith, A.J.R, Halgamuge, S.K., & and Islam, M.M. (2007). A comparative study of manufacturing practices and performance variables. International Journal of Production Economics, 112(2). 841-859.

23-         Kayis, B., & Kara, S. (2005). The supplier and customer contribution to manufacturing flexibility. Journal of Manufacturing Technology Management 16(7), 733-752.

24-         Kim, J. S. (1996). Search for a new manufacturing paradigm: Executive summary of the 1996 U.S. manufacturing futures survey, A Research Report of the Boston University School of Management Manufacturing Roundtable. Boston University, School of Management, Boston.

25-         Karacapilidis, N., Adamides, E., & Evangelou, C. (2006). A computerized knowledge management system for the manufacturing strategy process, Computers in Industry 57, 178–188.

26-         Kathuria, R., & Partovi, F. (1999). Work force management practices for manufacturing flexibility. Journal of Operations Management 18(1), 21–39.

27-         Leong, G., Synder, D., & Ward, P. (1990). Research in the process and content of manufacturing strategy. Omega: The International Journal of Management Science 18 (2), 109–122.

28-         Lau, R. (1999). Critical factors for achieving manufacturing flexibility. International Journal of Operations and Production Management 19(3), 328–341.

29-         Murugesan T. K., Kumar .B.S, & Kumar .M. S. (2012). Competitive Advantage of World Class Manufacturing System (WCMS) - A Study of Manufacturing Companies in South India” European Journal of Social Sciences, 29(2), 295-311.

30-         Mapes, J., New, C., & Szwejczewski, M. (1997). Performance trade-offs in manufacturing plants. International Journal of Operations and Production management 17(10), 1020–1033.

31-         Miltenburg. J. (1995). Manufacturing strategy, Productivity press, Portland, OR.

32-         Miltenburg. J. (2005). Manufacturing Strategy, second ed. Productivity press, New York.

33-         Miltenburg. J. (2008). Setting manufacturing strategy for a factory-within-a- factory, International Journal of Production Economics 113, 307-323.

34-         Mills, J.G., Platts, K.W., & Gregory, M. (1995). A framework for the design of manufacturing strategy processes, International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 17-40.

35-         Minor, E., Hensley, R., & Wood, D. (1994). A review of empirical manufacturing strategy studies. International Journal of Operations and Production M anagement 15 (1), 5–25.

36-         Mahmood, A. (2000).  Export Specialization and Competitiveness of the Malaysian Manufacturing: Trends, Challenges, and Prospects. Fifth Annual Conference on International Trade Education and Research. Melbourne, Australia.

37-         Nahm, A. Y., Vonderembse, M. A., Subba Rao, S. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2006). Time-based manufacturing improves business performance results from a survey. International Journal of Production Economics 101, 213-229.

38-         Noble, M.A. (1995). Manufacturing strategy: testing the cumulative model in a multiple country context. Decision Sciences, 26(5), 693–720.

39-         Platts, K.W. (1993). A process approach to researching manufacturing strategy, International Journal of Operations & Production Management, 13(8), 4-17.

40-         Pouya, A. & Azar, A. (2009). Design a Framework for Formulating to Manufacturing Strategy: a case study, journal of Modiriat Farda, 9(23), 62-49. (in Persian)

41-         Quarterman L. P.E. (2012). Apple, Foxconn & Manufacturing Strategy, Strategos, Inc.

42-         Selznick, P., (1957). Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, Harper & Row, New York, NY.

43-         Swamidass PM, & Newell WT. (1987). Manufacturing strategy, environmental uncertainty and performance: a path analytic model. Management Science 33(4), 509 – 524.

44-         Schroeder. R. G., Bates. K. .A, & Junttila M. A. (2002). a resource-based view of manufacturing strategy and the relationship to manufacturing performance, Strategic Management Journal, (23), 105-117.

45-         Skinner, W. (1969). Manufacturing — missing link in corporate strategy Harvard Business Review 47 (3), 136–145.

46-         Spring, M., & Dalrymple, J. (2000). Product customization and manufacturing strategy. International Journal of Operations and Production Management 20 (4), 441–467.

47-         Silveira da. J.C. & Cagliano R. (2006). The Relationship Between  WCM  practices  and Competitive  Advantage  (Operations  Performance), International Journal  of Operations  & Production Management, 26(3), 232-253.

48-         Swink, M., & Hegarty, W. (1998). Core manufacturing capabilities and their links to product differentiation. International Journal of Operations and Production management 18 (4), 374–396.

49-         Tan, K., & Platts, K. (2004). The connectance model revised: A tool for manufacturing objective deployment, J, of manufacturing Technology management, 15(2), 131-143.

50-         Theodorou, P., & Florou, G. (2008). Manufacturing strategies and financial performance—The effect of advanced information technology: CAD/CAM systems Omega 36, 107 – 121.

51-         Vickery, S., Droge, C., & Germain, R. (1999). The relationship between product customization and organizational structure. Journal of Operations Management 17, 377–391.

52-         Voss C. A. (1995). Alternative Paradigms for Manufacturing Strategy, International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 5-16.