بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده

امروزه مشارکت کارکنان به عنوان یکی از اعجاز بر انگیزترین رویکردهای توسعه منابع انسانی در جهت توسعه و بالندگی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان برای توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. و با کمک 8 عامل مؤثر در افزایش مشارکت کارکنان که شامل نظام پیشنهادات، حلقه‌های کیفیت، تیم‌های خودگردان، کار تیمی، شورای کاری(شورای اسلامی کار)، مالکیت کارکنان، آزادی صنعتی و مذاکرات دسته ‌جمعی بوده مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه سرپرستان و کارشناسان شرکت ذوب‌آهن اصفهان و حجم نمونه برابر با 327 نفر
می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی 45 سؤال بسته پاسخ بوده، صورت گرفته است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، اسپیرمن براون و گاتمن به ترتیب برابر 93/0، 76/0 و 76/0 محاسبه شد و برای روایی و اعتبار ‌ پرسشنامه، از روایی صوری، محتوایی و سازه بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی، تحلیل مسیر(مدل معادلات ساختاری) و آزمون  Tسوبل) انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان با استفاده از نظام پیشنهادات، حلقه‌های کیفیت، تیم‌های خودگردان، کار تیمی، شورای کاری(شورای اسلامی کار)، مالکیت کارکنان، آزادی صنعتی و مذاکرات دسته جمعی بالاتر از سطح متوسط بوده است. از بین راهکارهای پیشنهاده شده بالاترین میانگین با 13/4 مربوط به مالکیت کارکنان و پایین‌ترین میانگین با 73/3 مربوط به تیم‌های خودگردان بوده است. بر اساس آزمون فریدمن، میانگین رتبه بندی راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان برای توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان، مالکیت کارکنان 68/5 بالاترین رتبه و حلقه‌های کیفیت با 68/3 پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل بین مجموعه رتبه‌های راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در سطح 01/0>p معنی‌دار بوده و مقدار خی‌دو برابر با 706/118 به دست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Offering solutions to Enhance employees’ Participation in Comprehensive Development of Isfahan Zobahan Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Saeedeh Moeini 2
1 Assistant Professor, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 M.A in Educational Management
چکیده [English]

Today, the employees’ participation has been considered as one of the marvelous procedures for developing human sources toward developing and flourishing organization. The aim of this research was to investigate and offer solutions to enhance employees’ participation in comprehensive development of Isfahan Zobahan Company by considering eight factors including increase employee’s participation, include suggestion system, determine quality circles, direct self-directed team, increase teamwork, apply works councils, employee’s ownership, industrial freedom and collective bargaining. The research method was a descriptive survey and the statistical population consisted of the whole supervisors and experts of Isfahan Zobahan Company from which 327 were selected using a simple random sampling method. The data and information which were gathered by using questionnaire containing 45 close-ended questions made by the researcher have been conducted. The reliability of the questionnaire proved to be Cronbach`s alpha coefficient, Spirman-Brown and Guttman has been calculated as 0.93, 0.76 and 0.76 respectively and, check the validity of the questionnaire superficial content, and structures method have been applied. The data analysis has been done in the two levels of descriptive statistics (frequency, percentage and standard deviation) and inferential (One-variable t-test and Fridman) statistics. The results have shown that solutions to increase employee participation by using of Suggestion System, Quality Circles, Self Directed Team, Team Work, Works Councils, Employee Ownership, Industrial Freedom and Collective Bargaining has been above the average level. Among the suggested solutions the highest average with 4.13 was related to employee ownership and the lowest average with 3.73 related to Self Directed Team. The rating average for solutions to enhance employees’ participation for comprehensive development of Isfahan ZobahanCompany was conducted Based on Fridman test. Ownership with 5.68 and quality circles with 3.68 have devoted the highest and lowest rates to themselves, respectively. The results obtained among the set of rates for solutions to increase employee participation at the level of P<0.01 has been meaningful and the amount of Chi-square test has been equal to 118.706.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Participation
  • Solutions to increase employee’s participation
  • Comprehensive development