اولویت بندی شاخص های همکاری های نوآورانه ی تکنولوژیک در شرکت ملی پتروشیمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری هدیریت سیستن دانشگاه اهام حسین

3 استادیار و هیأت علوی دانشگاه علاهه طباطبایی


عنوان مقاله [English]

Ranking of Technological Innovation’s Collaborations Indicators in National Petrochemical Company (NPC) of Iran

نویسندگان [English]

  • Jamshid Nazemi 1
  • Yaser Ghasemi Nezhad 2
  • Seyed Reza Salami 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD Student of Emam Hosein University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.