مدل ترکیبی تاپسیس فازی و برنامه ریسی آرمانی برای انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارشات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،گروه مهندسی صنایع، فیروزکوه،ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه، گروه مهندسی صنایع، فیروزکوه، ایران


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Topsis and Goal Programming Integration Models to Select Suppliers and Allocation of Orders

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Noori Raj 1
  • Mohamad Reza Lotfi 2
  • Alireza Rashidi Komijan 2
1 M.A in Industrial Management, Firoozkoh Branch, Islamic Azad University, Firoozkoh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Firoozkoh Branch, Islamic Azad University, Firoozkoh, Iran