رتبه بندی روشهای مناسب انتقال تکنولوژی در صنایع پتروشیمی اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار واحد تهران مرکس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Ranking the Appropriate Methods of Technology Transfer in Arak Petrochemical Complex

نویسندگان [English]

  • Bahare Karbasian 1
  • Tahmoorth Sohrabi 2
1 M.A in Industrial Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran