شناسایی و اولویت بندی شاخص های سیاست گذاری توسعه صنعت نزم افزار ایزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیزیت صنعتی، دانشگاه آساد اسلامی واحد تهزان مزکشی

2 دانشجوی دکتزی مدیزیت دولتی گزایش سیاست گذاری، دانشگاه آساد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Policy Making Indicators of Developing Iran’s Software Industry

نویسندگان [English]

  • Hossien Rofoogar 1
  • Mehdi Faghiehi 2
1 M.A in Industrial Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Governmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran