بررسی رابطه بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی وکنترل شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: مطالعه موردی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاداسلامی خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران

2 عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Job Demands, Resources and Control and Staff Deviant Behavior (Case study: South Zagros Gas & Oil Co.)

نویسندگان [English]

  • Zahra Adibi 1
  • Mohsen Golparvar 2
  • Mohammad Reza Mosahebi 2
1 M.A in Industrial Organizational Psychology, Young Researchers Club of Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran
2 Member of Academic Staff, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran