ارزیابی عملکرد به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی(FANP) و کارت امتیازی متوازن(BSC) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

کارت امتیازی متوازن(BSC) به عنوان یک ابزار ارزیابی استراتژیک، روشی جهت تعیین عملکرد تجاری با استفاده از شاخص‌‌های پیشرو برپایه ی دورنما و استراتژی ها است. این موضوع در مرور ادبیات این مقاله اشاره شده است که با وجود اینکه ابعاد مفهومی و نظری کارت امتیازی متوازن به خوبی بررسی شده است اما این روش ناکارایی هایی در اجرای کمی داشته و برخی مسائل باید دوباره حل شوند. موضوع این مقاله، ابعاد سنجشی و ارزیابی کارت امتیازی متوازن را پوشش می‌دهد. در این پژوهش رویکرد کارت امتیازی متوازن با فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) جهت سطح عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی اصفهان برپایه ی دورنما و استراتژی آن ادغام شده است. علت ترکیب این دو مدل وجود رابطه متقابل بین شاخص های اثرگذار کارت امتیازی متوازن بر هم است که ANP فازی این مشکل را برطرف می کند. جهت طراحی مدل ابتدا لیستی از شاخصهای مرتبط با استفاده از مرور ادبیات موجود استخراج و سپس توسط کارشناسان شرکت پتروشیمی اصفهان بررسی و مدل نهایی پیشنهاد گردید. نتایج حاکی از آن است که شاخص مالی مهمترین شاخص در شرکت مزبور است. مدل پیشنهادی نشان داده که شاخص های عملکردی می تواند با ابعاد مختلف کارت امتیازی متوازن به کمک تکنیک ANP فازی ادغام شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation by Using Fuzzy ANP and BSC Approach (Case study: Isfahan Petrochemical Company)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Anvari Rostami 1
  • Mohammad Rasoul Heshmati 2
  • Maisam Shaverdi 3
  • Vahab Bashiri 4
1 Professor of Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.A Student in Business Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashahad, Iran
3 M.A in Industrial Management, Member of Young Researchers Club, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
4 M.A in Accounting, Imam khomeini international university, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Balanced Scorecard (BSC), which is used as a strategic evaluation tool, is a method of determining business performance using lagging and leading indicators on the basis of vision and strategies. It has been revealed in the review of relevant literature that despite the satisfying levels achieved in the conceptual and theoretical dimension of Balanced Scorecard, the method has some deficiencies in terms of implementation on a quantitative basis and that there remain some problems to be resolved. In the scope of the study, BSC approach was integrated with fuzzy ANP technique so as to determine the performance level of Isfahan Petrochemical Company on the basis of its vision and strategies. The reason for combining these methods is a reciprocal relation between effective indexes in BSC that fuzzy ANP solves this problem. For designing model, the first list of related indexes are extracted and then they are studied by experts of Isfahan Petrochemical Company and final model is designed. Proposed model has shown that performance indicators with different structures included in BSC approach can be consolidated with the help of fuzzy ANP technique
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Performance Evaluation
  • Balanced scorecard (BSC)
  • Analytic network process (ANP)
  • Fuzzy evaluation