ارزیابی محاسبه مزایای برون سپاریفرآیندکسب وکار (BPO ) یک مطالعه تجربی از کارخانه لبنی استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه تجزیه و تحلیل عمیق از مزایایی است که مدیران ارشد، آن ها را به BPO مرتبط می سازند و این که چگونه این مزایا بر تمایل مدیر به افزایش سطوح BPO تأثیر می گذارند. روش تحقیق از نوع تجربی کمّی بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارشناسان خبره کارخانه صنایع غذایی لبنی در سال 90 می باشد که 50 نفر بودند و به علّت کوچک بودن جامعه آماری، تمامی آن مورد مطالعه قرار گرفت، و بنابراین تعداد نمونه ها نیز 50 نفر می باشد. جهت جمع آوری داده ها از ادغام دو پرسشنامه استاندارد مزایای برون سپاری و مزیّت های برون سپاریفرآیندکسب و کار از کشور آلمان استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربّعات جزیی (PLS) استفاده شد. این تحقیق، مزایای BPO را که هم از لحاظ تجربی و هم به لحاظ نظری بیان شده اند در یک مدل معادله ساختاری (SEM) ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل کمّی، یافته های جالبی را نشان می دهد. یک نتیجه قابل توجّه این است که برنامه‌ریزی هزینه، دارای ارزش بالاتری نسبت به صرفه جویی در هزینه واقعی یکی از مزیّت های برون سپاریفرآیندکسب و کار، می‌باشد. این بدین معنی است که بازار BPO به بلوغ رسیده است و شرکت پگاه فارس به اظهارات بازاریابی تأمین کنندگان خدمات BPO، نسبت به سال های گذشته حسّاس تر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Calculation of the Perceived Benefits of Business process outsourcing (BPO) An empirical study of a Food industry company in Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Emadi 1
  • Shapoor Amin Shayan Jahromi 2
1 M.A Student in Industrial Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor of Shiraz University
چکیده [English]

This study presents a deep analysis of the benefits that senior managers, relate them to the BPO and that how these benefits affect the willingness of managers to increase the levels of BPO. The method of research was quantitative experimental. The statistical society is consisting of senior managers and experts in the dairy food industry in 1390 that were 50 and due to the small statistical community, all of it was studied. So the sample is also 50. To collect the data, we use the integration of the two standard questionnaires of outsourcing benefits and business process outsourcing from the Germany country. The data analysis method was partial least squares (PLS). This research presents the BPO benefits, which have been empirically and theoretically expressed, in a structural equation model (SEM). The quantitative analysis, show the interesting results. One of the remarkable results is that the cost programming has the higher value than the real cost savings, in one of the BPO benefits. And this means that the BPO market has been matured and the Pegahe Fars Company is now more sensitive to the marketing statements of the service providers of BPO than the previous years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • outsourcing
  • Business Process
  • PLS
  • SEM