شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار مهندسی صنایع، استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

4 استادیار مهندسی صنایع، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

توسعه محصول جدید رویکردی نوین برای مواجهه با تغییرات محیطی و مقدمه ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی است. شرکت ها می توانند با شناخت عوامل کلیدی موفقیت و کسب موقعیت ویژه در این عوامل، برای خود مزیت رقابتی ایجاد نمایند.تجزیه و تحلیل محققان در طول سال های اخیر درباره عوامل کلیدی موفقیت و دلایل شکست فرآیند توسعه محصولات جدید حاکی از آن است که مهم ترین این عوامل به مدیریت این فرآیند مربوط می شود. فرآیند توسعه محصول جدید در محصولات سامانه ای و پیچیده به دلیل پیچیدگی های فنی و اجرایی دارای اهمیت بیشتری است. از طرفی عوامل کلیدی موفقیت در صنایع متفاوت، یکسان نیستند. در نتیجه با وجود پیچیدگی های فرآیند توسعه و متفاوت بودن عوامل کلیدی موفقیت در صنایع مختلف، شناخت عوامل کلیدی موفقیت این گونه محصولات می تواند بنگاه را به سمت ارتقا اثربخشی فعالیت هایش راهنمایی کند و بنگاه می تواند از طریق ممیزی فرآیندهای سازمانی اش از نظر پشتیبانی فرآیندها از عوامل کلیدی موفقیت اش در جهت تقویت و عارضه یابی فرآیندها، اقدام مؤثر انجام دهد. در این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصولات جدید برای صنایع دانش بنیان تولید کننده محصولات سامانه‌ای و پیچیده (CoPS)   سه گروه عوامل کلیدی شامل توانمندی های تیم توسعه، منابع سازمانی و نظام ها و فرآیندهای سازمانی شناسایی شدند. در این تحقیق بعد از مرور ادبیات و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های توسعه محصولات جدید، با بهر گیری از روش سیستم استنتاج فازی(FIS)  و مطالعه موردی این پروژه ها در صنعت مربوط، عوامل کلیدی موفقیت اولویت بندی و انتخاب شدند. انتخاب عوامل کلیدی در سیستم استنتاج فازی بر اساس قواعد استنتاج ایجاد شده و دو متغیر ورودی سیستم استنتاج شامل سطح حضور عوامل در فرآیند توسعه محصول و میزان موفقیت پروژه های توسعه محصول از نظر سه شاخص زمان، هزینه و کیفیت و درجه کلیدی بودن عوامل به عنوان  متغیر خروجی سیستم استنتاج و با استفاده از نرم افزار مطلب و مدل سوجنو انجام شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritizing the Critical Success Factor of the New Product Development with Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • Saeid Jafari Khanshir 1
  • Reza Radfar 2
  • Reza Hosnavi 3
  • Reza Azarafza 4
1 Department of Economic and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran,Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor in Industrial Engineering, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran
4 Assistant Professor in Industrial Engineering, Sanandj Branch, Islamic Azad Univeristy, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

New product development (NPD) as modern approach applied for facing to environmental changes and is necessary to enter and remain (or survive) in the competitive environment and achieve competitive advantages. Firms according to identify the critical success factors (CSF) of NPD and obtain the profitable results from this factor, can achieve competitive advantages. Researchers analysis CSFs of NPD in 35 years and concluded that managing of the new product is the more important factor. The important of NPD in complex and product system (CoPS) is highlighted. The firm can assess the process whit CSF’s and improve the process and achieve the effectiveness of activities.
Studying the relevant article and literature reviews, 40 factors influencing the success of NPD has identified in this paper. Applying fuzzy inference system (FIS) and studying some aerospace project as NPD projects that is relevant with CoPS, in the next step,  input variety (the level of activity of factor in NPD projects and the level of project success from the viewpoint) and indicator (cost, time and quality of NPD’s product) are analyzed. The MATLAB software and SAJENO model of FIS were applied for analyzing data.  As result, the selected CSF’s with brainstorming is categorized into in 3 groups: development team abilities, organizational resources and organizational process and 20 factors as CSF of NPD identified and prioritized. Thus, focusing in these factors, managers can achieve the competitive advantages. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development (NPD)
  • Critical success factors (CSF)
  • Complex and product system (CoPS)
  • fuzzy inference system (FIS)