تحلیل هزینه‌های لجستیک شرکت‌های کوچک و متوسط و بررسی تأثیر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدرس دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به توسعه مدلی مفهومی به منظور بررسی و تحلیل هزینه‌های اثر گذار بر فرآیند پشتیبانی در شرکت‌های کوچک و متوسط در صنایع غذایی و خودرو اختصاص دارد و در آن با اتکا بر ادبیات موضوع در حوزه لجستیک و مطالعات موردی انجام شده در شرکت‌های مذکور تأثیر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر هزینه‌های لجستیک و راهکارهای کاهش هزینه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش از ترکیب روش‌های کیفی نظیر مصاحبه و روش‌های کمی نظیر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی موسوم به AHP و تحلیل های آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح کلان هزینه‌های لجستیک به هفت گروه هزینه حمل و نقل، نگهداری موجودی، انبارداری، پردازش سفارش و سیستم‌های اطلاعات، جابه‌جایی، اندازه دسته سفارش و هزینه‌های مربوط به سطح خدمات مشتریان قابل تقسیم است که بر حسب نوع صنعت، اهمیت نسبی آن‌ها متفاوت است. به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر روی هزینه‌های لجستیک در شرکت‌های مورد مطالعه نشان داد که سهم عمده در این هزینه‌ها به حمل و نقل، توزیع و هزینه‌های سرمایه موجودی اختصاص دارد. در مقایسه هزینه‌های لجستیک قبل و بعد از اجرای مرحله اوّل طرح هدفمندی یارانه‌ها در شرکت پگاه 48/1% و در شرکت فنرسازی زر 42/2% در درآمد حاصل از فروش افزایش داشته است. بیشترین تأثیر اجرای طرح در این افزایش بر روی هزینه‌های حمل و نقل به دلیل آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و هزینه‌های نگهداری موجودی به دلیل شرایط متغیر کسب و کار و مقابله با مخاطرات بیرونی بوده است که ناگزیر به افزایش حجم موجودی انبارهای خود شده‌اند. توسعه سیستم مدیریت هزینه‌های لجستیک در مفهوم هزینه کل، برنامه ریزی‌ها در راستای کنترل لجستیک و بهینه سازی زمان و مقدار خرید از جمله راهکارهای مشترک در دو شرکت مورد مطالعه در جهت کاهش هزینه‌های لجستیک و قیمت تمام شده محصولات است. رابطه بین راهکارها و کاهش هزینه با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله‌ای (Binomial) بررسی و راهکارها با آزمون آماری فریدمن اولویت‌بندی شده‌اند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Logistics Costs of SMEs and Survey on the Effects of the Iranian Targeted Subsidies Plan on Costs

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Kariminejad 1
  • Farzad Haghighi Rad 2
  • Sedigh Raissi 3
1 M.A Student in Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Lecturer at Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor in Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Developing a conceptual model to analyze effective costs in logistics process is one of the aims of the present article. By Reliance of literature review in the field of logistics and by using the results derived from the carried out case studies in small and medium-sized food and automotive enterprises, the effects of targeted subsidies plan on Logistics costs and solutions to costs reduction are studied. In this paper, combined qualitative and quantitative methods are used, qualitative methods such as interviews and quantitative methods such as Analytical Hierarchy Process (AHP) and statistical analysis. The result shows that at the macro level logistics costs are divided into seven categories: Transportation costs, Inventory carrying costs, Warehouse costs, Order Processing and Information Systems costs, Handling costs, Lot quantity costs and Customer service costs. Based on the type of industry, some costs are more important than other costs. Applying the Analytical Hierarchy Process on logistic costs shows that transportation and distribution costs besides capital costs are the largest in the logistics costs. Comparison of logistics costs before and after the implementation of the targeted subsidies plan shows that costs at Pegah Company has increased by 1.48% and at Zar-Fanar Company 2.42% in sales revenue. Increasing energy prices and high storage due to varying business conditions are the causes. Developing logistics cost management system besides controlling and optimizing the time and economical orders could act as appropriate solutions for the two companies to reduce their own logistics costs. The relationship between solutions and cost reduction are reviewed by using a nonparametric test (Binomial) and approved solutions are prioritized by using the Friedman test.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics Costs
  • Conceptual Model
  • Iranian Targeted Subsidy Plan
  • Costs Reduction