ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروی ایران ( مطالعه موردی در زنجیره تأمین شرکت ساپکو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

پیچیدگی تکنولوژی‌های پیشرفته، کوتاه و کوتاه ‌تر شدن چرخه عمر محصولات، نیازمندی‌های متمایز مشتریان و گسترش میل به تنوع‌طلبی و تقاضا برای محصولات متنوع در بازار جهانی، شفافیت بازار را تقلیل داده و بر عدم اطمینان آن افزوده است. تا کنون راهکارهای زیادی برای پاسخ گویی به این مسائل ارائه گردیده است. از جمله این راهکارها می توان به چابکی زنجیره تأمین و عملکرد های زنجیره تأمین برای افزایش پاسخ گویی به نیاز مشتریان اشاره نمود. به دلیل تأثیر بسیار زیاد این دو راهکار، مطالعات فراوانی بر روی ابعاد ساختاری آنها صورت گرفته اما تا کنون ارتباط میان آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری زنجیره تأمین چابک و عملکرد های زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از نظرات کارشناسان و نرم افزار معادلات ساختاری، روایی مدل ارائه شده سنجیده می شود ودر انتها مشخص می شود که میان چابکی زنجیره تأمین و عملکردهای زنجیره تأمین رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify a Model to Determine the Effects of Supply Chain Agility on Supply Chain Performance (Case Study: Sapco Industry)

نویسندگان [English]

  • Reza Radfar 1
  • Nazanin Pilevarie 2
  • Atefe Motevali Abiazani 3
  • Hadi Razmi 3
1 Associate Professor of Management and Economics Faculty, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Shaher Ray Branch, Islamic Azad University, Shaher Rey, Iran
3 M.A Student in Technology Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The complexity of new technologies, shorter and shorter product life cycles, different customer needs and expansion of seeking diversity for different products in the global market have decreased market transparency and increased unreliability. So far many solutions have been proposed to handle these issues. Two of these solutions to customer needs are supply chain agility and supply chain performance. Because of the huge impact of these two approaches, many studies have been carried out on the structural aspects but the relationship between them has not been studied in this research. First the basic theoretical essentials of agile supply chain and function of agility are studied and the given model is measured and validated using experts' analyses and software of SEM, and finally shown supply chain agility have the positive effect on supply chain performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain agile
  • Performance of supply chain
  • Structural equation