تعیین شاخص های ارزیابی سطح کیفیت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

با توجه به نقش فرآیند نگهداری و تعمیرات در آماده به کار نگهداشتن ماشین آلات و تجهیزات تولید و کاهش توقفات و ایجاد زمینه ای برای مشارکت بیشتر کارکنان در هدایت و راهبری این فرآیند، لازم است که فرآیند نگهداری و تعمیرات،  پایش و اندازه گیری شده تا از این طریق بتوان عوامل بهبود را شناسایی کرد و جهت ارتقا برنامه ریزی شود.  هم اکنون در صنایع، شاخص هایی مرتبط با زمان مورد استفاده قرار می گیرد که از کفایت لازم برای پایش این فرآیند برخوردار نیست.  با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی  وارائه شاخص های که از بتواند فرآیند نت را پایش نماید از اهمیت بالایی برخوردار است.  در این تحقیق تلاش شده است با تاکید بر عامل زمان و هزینه و. . .  به عنوان معیارهای کنترلی , شاخص هایی را برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات نگهداری و تعمیراتارائهنمود.  در این تحقیق شاخص های پیشنهادی اثر گذار در سطح کیفیت فرآیند های نگهداری و تعمیرات از سه منظر مطابقت با خواسته های مشتری، شاخص های فرآیند نگهداری و تعمیرات و شاخص های خروجی های فرآیند مورد توجه قرار گرفته است و نتیجه به کارگیری آن در فرآیند نگهداری و تعمیرات شرکت پارس خودرو، مبین کارایی این روش جهت ارزیابی سطج کیفیت فرآیند نگهداری و تعمیرات می باشد.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Provide Indicators to Monitor the Process of Maintenance

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Hashemzadeh 1
  • Mehdi Vahedi Azad 2
1 Assistant Professor in Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 M.A in Industrial Management
چکیده [English]

Due to the role of the process of maintenance in the production of competitive products by reducing the stop of machines and create a field for most employees, partnership in the guidance and steering this process is essential. It seems that this process, from the perspective of users, can identify the strong points to improve and to upgrade the planning in manufacturing systems, monitoring, and measurement. Currently, industries use some time-based indexes that is not sufficient for monitoring this process. With regard to the importance of this issue, identify and provide indicators which can monitor the process of maintenance are very important. This paper has attempted to provide indicators to assess the quality of maintenance services with emphasize on time and cost factors as control measures. Using historical studies and research and interviews with industry experts, indicators as the control criteria are introduced to assess the level of quality of service maintenance provision. In this research, the proposed indicators affect the quality of the maintenance process are divided into three sections including customer demands, maintenance of process and output indicators. The result of its use in the maintenance process of Pars Khodro Co. showed that the performance of this method to assess the level of quality of maintenance process is effective and useful.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Maintenance
  • indicator
  • Monitor