ارائه یک مدل ریاضی صفر و یک مخلوط برای تعیین چیدمان بهینه واحد مونتاژ کارخانه قالب های پیشرفته ایران خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

A Mixed Integer Programming Model to Determine the Optimum Layout of Assembly Department Facilities in GPI Plant

نویسندگان [English]

  • Saeed Espid 1
  • Alireza Rashidi Komijan 2
  • Jamshid Nazemi 3
1 M.A student in industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran