ارزیابی تأثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 مربی، دانشگا ازاد مرند

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه ازاد تبریز، تبریز، ایران


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Structural Dimensions on Entrepreneurial Tendency (Case Study)

نویسندگان [English]

  • Houshang Taghi Zadeh 1
  • Ghaffar Tari 2
  • Behrooz Bina 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Lecturer, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
3 M.A. in Industrial management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.