بررسی رابطه بیه رهبری تحول آفریه با تواومىد سازی کارکىان کویر تایر بیرجىد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه ازاد اسلامی واجد سنندج

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت امورش دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Transformational Leadership and Employees’ Empowerment in Birjand Kavir Tire Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Neyestani 1
  • Haidar Choupani* 2
  • Hojat Gholamzadeh 3
  • Mojtaba Zare Khalili 4
1 Faculty Member of Isfahan University of Technology
2 Member of Young Researchers Club, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 M.A in Educational Management, University of Tehran
4 M.A in Educational Management, University of Tehran