مدل سازی و شبیه سازی ترافیک شهری با شبکه های پتری رنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران


عنوان مقاله [English]

Using Colored Petri Nets to Simulate a Traffic Model

نویسندگان [English]

  • Khodakaram Salimfard 1
  • Mehdi Ansari 2
1 Assistant Professor in Management Science, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 M.A in Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran