تصمیم گیری در یک زنجیره تأمین دو سطحی بر اساس ساختارهای استاکلبرگ و کورنو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

3 عضو هیأت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق تصمیمات قیمت گذاری و سفارش دهی یک زنجیره تأمین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. در یک بازی استاکلبرگ[1] میان دو سطح زنجیره تأمین، تولیدکننده به عنوان رهبر و خرده فروشان به عنوان پیرو، تصمیمات مربوط به قیمت گذاری و سفارش دهی را اتخاذ می کنند. در این مقاله سیاستهای قیمت گذاری بهینه و سودهای اعضای زنجیره مورد محاسبه قرار گرفته و نشان داده می شود که از میان دو سناریوی رقابتی استاکلبرگ و کورنو[2] میان خرده فروشان، ساختار رقابتی کورنو موجب می شود که خرده فروشان، قیمت فروش پایینتری را نسبت به ساختار استاکلبرگ انتخاب کنند و در نتیجه ساختار کورنو سود کمتری را عائد خرده فروشان می نماید. همچنین در هر دو ساختار رقابتی کورنو و استاکلبرگ، سود تولیدکننده از دو برابر کل سود خرده فروشان بیشتر می باشد.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision Making in Two-Echelon Supply Chain under Stackelberg and Cornot Structures

نویسندگان [English]

  • Morteza Taherifard 1
  • Ebrahim Teimoury 2
  • Marzie Ebrahimi Shaghaghi 3
1 M.S in industrial engineering, university of science and technology
2 Assistant professor of industrial engineering, university of science and technology
3 SAMA Technical and Vocational Training college, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

This article considers pricing and ordering decisions in the two-echelon supply chain consisting of one manufacturer and two rival retailers under stochastic demand. A Stackelberg structure is considered between two echelons of the supply chain that manufacturer acts as a leader, and retailers act as followers making decisions about pricing and ordering. Also, in the echelon of retailers, optimal pricing policy and profits of chain members are calculated and, in the special case that retailers are faced with similar market demand, Stackelberg structure is compared with Cornot structure. This research shows that among two competitive scenarios, Cornot structure causes that retailers set lower sale price as compared with Stackelberg structure and consequently retailers earn less profit in Cornot structure. Also in both competitive structures, manufacturer’s profit is higher than double of total retailers’ profit.
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • competition
  • Pricing
  • Price-sensitive demand