بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات استراتژیک برون سپاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به چالش جدید پیش روی مدیران سازمان های تولیدی امروز با این عنوان که آیا برون سپاری انجام شود یا انجام نشود؟ این سؤالی است که تقریبا ذهن تمامی مدیران اجرایی سطح عالی سازمان را به خود مشغول ساخته است. برون سپاری در عین حال اینکه دارای منافع ثابت شده برای سازمان ها می باشد اما یکسری نتایج منفی را نیز برای آنان به دنبال دارد. این درحالیست که بسیاری از سازمانها برون سپاری را به عنوان یک فعالیت معمول سازمانی به اجرا می گذارند ولی تنها تعداد کمی از آنها معنای واقعی برون سپاری را می دانند و یا اینکه از چگونگی اجرای اثربخش آن آگاهی دارند. همچنین، بسیاری از تأمین کنندگان بر گستردگی و رشد روزافزون بازار برون سپاری واقفند و برای کسب منافع حاصل از فرصت های آن تمایل دارند ولی به طور کامل از چگونگی آن اطمینان ندارند. به همین منظور، در تحقیق حاضر سعی شده که علاوه بر شناساندن ابعاد مختلف برون سپاری، میزان اثرگذاری عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی بر تصمیم استراتژیک برون سپاری از دیدگاه مدیران سطح عالی شرکت های تولیدی استان تهران مورد بررسی قرار گیرد و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر مؤثر تر بودن عوامل درون سازمانی بر تصمیم استراتژیک برون سپاری می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors in Outsourcing Strategic Decisions

چکیده [English]

There is a question that is important for almost all managers: outsourcing or not outsourcing?” The purpose of this research is to reply to the new challenges of the managers of present manufacturing organizations about outsourcing. While outsourcing has certain advantages for organizations, it also brings some disadvantages. Although most organizations apply outsourcing as a regular organizational activity, only a few know its actual meaning or at least familiar whit its implementations. Furthermore, most suppliers have recognized the increasing coverage and development of outsourcing market and they are willing to take advantage of outsourcing results, but they are not sure of its mechanisms. So, the present research attempted not only to present different aspects of outsourcing but also to take into account the extent of the effects of internal and external organizational factors on strategic decision making of outsourcing from high-level manager’s point of view in some manufacturing companies in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • outsourcing
  • supply chain management
  • Value network