بررسی رابطه‏ میان تغییر در شاخص‏های بهره‌وری و تغییر در متغیرهای مالی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری، عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشاه،

3 دانشجوی دکترای حسابداری، عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه، ایران

چکیده

بهره‌وری در دنیای امروزی به عنوان یکی از بزرگترین اهداف سازمان‏ها و مؤسسات شناخته شده و افزایش سطح آن، ضامن رشد و بقاء سازمان‏های پیشرو در بازارهای رقابتی است. بهره‌وری به عنوان یک شاخص، چگونگی کارایی نیروی کار، سرمایه و دیگر منابع یک سازمان را به درستی اندازه‏گیری و نشان داده و ترسیم‏کننده‏ وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می‏تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره‌وری را نادیده نگیرد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا بین تغییر در شاخص‏های بهره‌وری (بهره‌وری کار و بهره‌وری سرمایه) به عنوان متغیرهای مستقل از یک طرف و تغییر در متغیرهای مالی (سود هرسهم، ارزش‏دفتری سهام، ارزش‏بازار سهام) به عنوان متغیرهای وابسته از طرف دیگر، رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟ به منظور مطالعه‏ این موضوع از میان جامعه‏ آماری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یک نمونه‏ 102 عضوی، به روش غربالگری (حذف سیستماتیک) و در یک دوره‏ پنج ساله، از صورت‏های مالی منتهی به اسفندماه سال‏های 1383 الی 1387 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از صورت‏های مالی اساسی، گزارشات مجامع و سایر اسناد و مدارک موجود در بورس اوراق بهادار تهران، استخراج و با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل رگرسیون قدم به قدم و همبستگی پیرسون فرضیه‏های تحقیق مورد تجزیه ‏و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده‏ وجود رابطه‏ معنی‏داری بین متغیرهای مورد بررسی می‏باشد. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی در زمینه‏ موضوع تحقیق ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Change in Productivity indices and Change in Financial Variables among Accepted Companies in Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Farhad Shahvaise 1
  • Peyman Akbari 2
  • Mehrdad Ghanbari 3
1 Members of academic staff of Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 M.A in Commercial Management, Young Researchers Club, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Ph.D. student of accounting, faculty members of Islamic Azad University, Kermanshah branch
چکیده [English]

Productivity is one of the most important objectives of organizations and institutes in the recent world. Increasing the productivity level can guarantee the stage development of the organization in the competitive market. Productivity as a prominent index determines accurately the efficiency of labor power, investment and other resources of an organization. It also shows a clear situation of the company in the future.  A company can achieve sustainable profits in the future if it does not ignore the productivity issue. The aim of this study is to determine if there is any significant relationship between Change in Productivity indices (labor and capital productivity) as independent variables and change in financial variables (profit of each portfolio, Book value of the portfolio, Market portfolio value) as dependent variables. To do so, 102 companies accepted in Tehran Stock Market were selected based on screening (systematic deletion) in a five-year period between 2004-2009. The required data were gathered from the basic financial statement, committee reports, and other available documents in Tehran Stock Market. Step by step regression and Pearson correlation were used to analyze the data. The results of the study revealed that there is a significant relationship between the variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Productivity
  • Capital Productivity
  • Benefits of each portfolio
  • Book value of portfolio
  • Market portfolio value