شبیه سازی اثر سیاست های سرمایه گذاری در نوآوری بر انباشت دانش سازمان با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

دانش همواره به عنوان یک عامل تعیین کننده در نوآوری شناخته شده است. اما دانش مورد نیاز برای نوآوری همواره به صورت آماده در اختیار سازمان قرا نمی گیرد و نیاز است تا سازمان بخش اعظمی از آن را خود خلق کند. دانش در سازمان می تواند از طریق سرمایه گذاری در نوآوری و توسعه محصولات جدید خلق شود. هدف این مقاله بررسی ماهیت پویا و پیچیده ی رابطه بین خلق دانش و تصمیمات سرمایه گذاری در نوآوری و شناسایی مناسب ترین سیاست های سرمایه گذاری سازمان در نوآوری است. بدین منظور مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی و با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی و ابزارهای آن همانند نمودار های علی- معلولی، نمودار جریان و شبیه سازی به مطالعه اثر سیاست های مختلف سرمایه گذاری در نوآوری بر انباشت دانش سازمان بپردازد. به منظور آزمون کاربردی بودن مدل ارائه شده در دنیای واقعی، یک مطالعه موردی ارائه شده است و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیاست تخصیص منابع به هر یک از فعالیت های نوآوری رادیکال و تدریجی بر اساس شکاف میان انباشت دانش واقعی و هدف سازمان، مناسبترین سیاست تخصیص منابع در سازمان مورد مطالعه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating the Impacts of Innovation Investment Policies on Organizational Knowledge Stock Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirkazemi Mood 1
  • Ali Mohaghar 2
1 Graduated student in industrial management, University of Tehran
2 Associate professor at the faculty of management, University of Tehran
چکیده [English]

Knowledge is always recognized as an important factor in innovation. However, the needed knowledge for innovation is not always available to organizations readily and it requires that the organization generates a major part of the knowledge. Such knowledge creation can happen through investing in innovation and developing new products. This study aims at investigating the complicated and dynamic nature of the relationship between knowledge creation and investment decision on innovation. Therefore, present paper uses a systematic view and system dynamics approach, as well as its tools such as casual diagrams, the flow diagram, and simulation. The tools are used to study the impacts of different investing policies on organizational knowledge stock. A case study is provided to test the applicability of represented model in the real world. The findings show that the most appropriate policy is allocating resource based on the gap between real knowledge stock and goal knowledge stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creation
  • Radical innovation
  • Incremental innovation
  • System Dynamics
  • simulation