ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاداسلامی ایران، واحد تهران جنوب

چکیده

در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند در این شرایط پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده نمایند. یکی ازمنابع مهم سازمان، نیروی انسانی است. از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی‌ها و ارتقاء بهره­وری و اثربخشی همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در سازمان می باشد. از این رو، تحقیق کنونی به مطالعه درباره نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. به این منظور، با توجه به منابع علمی مورد بررسی و همچنین عوامل مورد نظر در این سازمان، معیارهای مهم و زیر معیارهای آنها شناسایی شدند. سپس جداول مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها طراحی و جهت تکمیل بین 10 مدیر ارزیاب توزیع شد. ابتدا ناسازگاری هر یک از جداول مقایسات زوجی تکمیل شده توسط ارزیابان، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش AHPگروهی و نرم افزار Expert Choice وزن هر یک از معیارهای اصلی و همچنین وزن هر یک از زیر معیارها تعیین و سیستم جدید ارزیابی عملکرد کارکنان این سازمان طراحی گردید. جهت بررسی برتری روش جدید نسبت به روش موجود در شرکت، فرضیاتی مطرح و پرسشنامه ای تهیه و بین 79 کارمند و مدیر توزیع گردید. از آنجا که این پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان تهیه گردید و همچنین آلفای کرونباخ برای آن به میزان 94/0 محاسبه شد، روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و با استفاده از روش های آماری، برتری روش جدید نسبت به روش قبلی نشان داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of the National Iranian Oil Products Distribution Company Staff in Ahwaz Region by Using Analytical Hierarchy Process Method

نویسندگان [English]

  • Razieh Amirzadeh Behbahani 1
  • Zahra Yaghoubi 2
1 M.S in industrial engineering, faculty of engineering at Islamic Azad University, Najaf Abad branch, Isfahan, Iran
2 Assistant professor of Islamic Azad University, South Tehran branch
چکیده [English]

In today's competitive world the organizations can survive in the existing disordered conditions which utilize the best out of their resources. One of the major resources of an organization is human resources. Considered as a crucial process in almost all organizations, organizations need to evaluate their performance and manpower performance measurement to eliminate and compensate defects, increase the productivity and efficiency and to discover the capability of the human resources. So, this research has studied ways to evaluate the performance of national Iranian oil products distribution company staff in Ahwaz region by Analytical Hierarchy Process Method. According to the scientific resources under consideration and also the desired factors in this organization, the principal criteria and sub-criteria have been detected. Then, the pair comparisons of the criteria and sub-criteria were designed and were handed out to 10 evaluation managers. First, the incompatibility of each of the filled pair comparison tables by the evaluators was examined. Then, the weight of each of the main criteria and sub-criteria and the new system of personnel performance evaluation was designed by using the Group AHP and Expert choice software. Some assumptions were presented and a questionnaire was given to 79 personals and managers to analyze the superiority of our novel method over the existing method in the company. Since the questionnaire was prepared by suggestions from experts and also the calculated Cronbach’s Alpha as 0.94, it’s validation and the robustness was accepted. Also, according to the analysis of the dataset and using the statistical methods, the advantage of this method over the former method is deliberated.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Group AHP
  • Expert choice software