تأثیر عوامل فردی بر حوادث ناشی از کار استان یزد و رتبه بندی آن‌ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده

یکی از اشکال تجزیه و تحلیل ایمنی، بررسی حوادث می‌باشد که چندین هدف را دنبال می‌کند. اولین هدف، پیشگیری از حوادث آینده است و هدف دیگر، شناسایی عواملی است که باعث حوادث مربوطه می‌گردند. در ایران، سالیانه حدود 14 هزار حادثه شغلی رخ می‌دهد که اغلب آن‌ها مربوط به کارکنان صنایع بوده و علت اصلی آن‌ها عامل انسانی است. وقوع چنین حوادثی ضمن تأثیر بر شاخص‌های اقتصادی، ضایعات انسانی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، بررسی عوامل فردی بر وقوع حوادث ناشی از کار استان یزد مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی و به صورت پیمایشی _ مقطعی طی سه دوره زمانی (1383- 1385)، حادثه دیدگان استان یزد را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل با استفاده از تکنیک‌های آماری مانند ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که میان عامل سن و حوادث ناشی از کار و همچنین بین عامل سابقه کار و حوادث ناشی از کار همبستگی بالایی وجود دارد و اکثر افراد حادثه دیده از گروه سنی 20 الی 30 سال و میزان سابقه کار آن‌ها زیر 5 سال می‌باشد. ضمناً، میزان تحصیلات افراد مذکور با حوادث ناشی از کار از ضریب همبستگی پایینی برخوردار است. در پایان بر اساس نتایج حاصل، راهکارهای لازم و مناسب ارائه گردیده است. در نهایت در این تحقیق با استفاده از تکنیک AHP هر یک از عوامل فردی رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب سابقه کار، تحصیلات و سن بیشترین عامل را به خود اختصاص دادند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual Factors on Occupational Accidents in Yazd Province and Ranking them Using Hierarchical Analysis (AHP)

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Konjkav Monfared 1
  • Gholamreza Bordbar 2
1 M.A in Business Management
2 Assistant Professor, Yazd State University
چکیده [English]

One of the forms of safety analysis is to examine the events. Several goals are followed in this process. The first goal is to prevent future accidents and the second goal is to identify factors that cause accidents and injuries. Approximately, fourteen thousand occupational accidents occur for industrial workers in Iran annually while the main cause is the human factor. The occurrence of such events effects economic indicators, as well as human wastes. So, the effect of individual factors on the occurrence of occupational accidents in Yazd province is considered. This descriptive study is a cross-sectional survey investigating those incidents occurred in the period between 1383 to1385. Results of Spearman correlation analysis show that there is a high correlation between such variables as “age”, “occupational accidents”, as well as the variables like “work experience” and “occupational accidents”. The most traumatic accidents occur for workers between 20 to 30 years old whose work experience level is under 5 years. Besides, the correlation between education level and occupational accidents is low. Finally, using AHP method, these factors were ranked to obtain the necessary and appropriate solutions based on the results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational accident
  • Individual Factors
  • AHP
  • َYazd province