تأثیر دانش بر عملکرد پروژه‌های عمرانی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده

 هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان عناصر مختلف دانش کارشناسان و عملکرد آنها در پروژه های عمرانی در ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است. محققین برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل آنها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از نرم افزارهای SPSS 17 و LISREL 8.5 استفاده کردند. جامعه تحقیق، اعضا انجمن مهندسین مشاور ایران هستند که لیست آنها در وب سایت انجمن موجود است. نمونه تحقیق با محاسبه و استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه به تعداد 246 شرکت محدود شد و تعداد 192 پاسخنامه دریافت گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و قوی میان دانش کارشناسان و عملکرد پروژه وجود دارد. بنابراین تجربیات کارشناسان و دانش های فراگرفته از پروژه های مشابه نقش بارزی در اجرای موفقیت آمیز پروژه آنها دارد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Employees knowledge Management and Construction Projects Performance in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Heidar Mirfakhr Aldini 1
  • Ali Reza Naser Sadrabadi 1
  • Mehrdad Morad 2
1 Assistant Professor of Management, Yazd State University
2 i M.A Student in Industrial Management, Jahad Daneshgahi Institute of Yazd
چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the relationship between employees knowledge management and construction projects performance in Iran. The purpose of the study and collecting data determined the methodology of the research as a survey. Data were collected with a questioner and confirmatory and exploratory analysis methods were used to analyze the obtained data by using SPSS 17 and Lisrel 8.5. The construction consultant companies whose names are listed in their association website have been considered as the society of the research. Using the sampling formula, the number of samples was extracted to 246 samples from which 192 responses were received. The results of the research show that there is a positive relationship between employees’ knowledge and construction projects performance. Therefore, knowledge management can lead to construction projects success.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Project Management
  • Construction projects performance
  • Delay