بررسی بررسی چگونگی تلفیق بازاریابی سبز و خوشه صنعتی با ارائه خوشه صنعتی سبز در راستای خروج از بحران های زیست محیطی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، عضو باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل

چکیده

یکی از مشکلات متداول سرمایه گذاری های صنعتی در جهان، به وجود آمدن مشکلات متعدد و به ویژه بحران های زیست محیطی است که سبب اختلافات و پیامدهای منفی در عملکرد فعالیت بخش صنعت از دیدگاه مردم و سازمان های ناظر زیست محیطی شده است. ما در این تحقیق به بررسی چگونگی تلفیق بازاریابی سبز با خوشه های صنعتی پرداختیم و سپس راه های خروج از بحران های زیست محیطی خوشه های صنعتی و صنایع کشور را با ارائه مدل خوشه های صنعتی سبز نشان دادیم. بر مبنای سؤالات و اهداف تحقیق رویکرد کیفی برای این تحقیق مناسب تر است و آن را برای انتخاب نمونه ها، جمع آوری داده ها، آنالیز و نتیجه گیری و پاسخ به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار دادیم. روش جمع آوری
 داده ها به بحث، گفتگو، اسناد و مصاحبه های عمیق محدود شد و چون روش نمونه گیری هدفمند و سودمند بود، برای مشخص کردن اندازه نمونه از اشباع نظریه استفاده شد. همچنین برای آنالیز اطلاعات و داده های جمع آوری شده، روش آنالیز داده های کیفی بهره مند شدیم، نتایج به دست آمده نشان داد که سه عامل یعنی، بهره وری سبز، تکنولوژی تولید پاک، مدیریت سبز، تک تک می توانند مسیر رسیدن به خوشه صنعتی سبز را هموار سازند. در کل تحقیق نشان داد که با تشکیل خوشه صنعتی سبز می توان بحران زیست محیطی را کاهش داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combining Green Marketing and Industrial Clusters with Special Offer for Green Industrial Cluster to Exit from Environmental Crisis in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Alipour 1
  • Hossien Badieye 2
  • Seyed Mehdi Monirie 3
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Zanjan Branch
2 Academic Member of Islamic Azad University, Garmsar Branch
3 M.A in Business Management, Islamic Azad University, Zanjan Barnch
چکیده [English]

One of the current issues of industrial investments in the world is the advent of various problems which the environmental catastrophe is one of the most common one triggering negative consequences and outcomes in the performance of industrial units' activities. Presenting the model of green industrial clusters, in this research, we immersed to survey the combination of green marketing with the industrial cluster to demonstrate techniques of overcoming the environmental crises of the country. Since qualitative approach seemed suitable for various questions and objectives of the research, we utilized it for selecting samples, collecting and analyzing data, reaching a conclusion and answering the research questions. The methods for collecting data were limited to discussions, documents, and interviews. Since the method of sampling was purposeful, saturation theory was utilized for defining the size of the sample. Experts from the ministry of industries, mines, and commerce, small industrial organization, and firms in industrial towns of Iran were interviewed. Therefore, the results demonstrated that all three factors, namely, green productivity, the technology of clean production, and green management, can provide a way to approach towards the green industrial cluster.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green marketing
  • Industrial cluster
  • Environmental crisis
  • Iran