بررسی ارتباط ابزارهای پیشبرد فروش و رفتار خرید مصرف کنندگان در صنایع غذایی (فروشگاههای رفاه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

این تحقیق تأثیر برخی از ابزارهای پیشبرد فروش از جمله کوپن، تخفیف قیمت، نمونه های مجانی، بسته های جایزه و نمایش در فروشگاه را بر امتحان محصول و خرید مجدد مصرف کننده بررسی می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر این ابزار به عنوان یکی از اجزای آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان است تا با ارائه نتایج آن به تولید کنندگان و خرده فروشان بتوان گامی در جهت افزایش فروش و در پی آن افزایش تولید برداشت. برای این منظور از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام و گرد آوری اطلاعات از شاخه همبستگی می باشد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.جامعه مورد آزمایش در این تحقیق خریداران مواد غذایی در فروشگاههای رفاه اصفهان هستند. از تعداد 330 مشتری به طور تصادفی نظر خواهی انجام گرفت که از این تعداد، 303 پرسشنامه قابل استفاده بدست آمده است.سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این است که برای ترغیب مصرف کنندگان به امتحان محصول می توان از نمونه رایگان و نمایش در فروشگاه استفاده کرد و تخفیف قیمت و کوپن در تکرار خرید نقش مؤثر تری را ایفا می کنند. بنابر این با توجه به اینکه کالای ما در کدام مرحله از عمر خود می باشد و نیازمند چه تبلیغی است می توان از هریک از ابزارهای پیشبرد فروش در جای مناسب استفاده نمود تا بهترین بازده را داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology in Designing and Implementing Knowledge Management in Telecommunication Based on Fuzzy AHP Technique

نویسندگان [English]

  • Azadeh Koohi Faigh 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Majid Rashid Kaboli 3
1 M.A in Business Management
2 Academic Member of Tehran University
3 Academic Member of Isfahan University
چکیده [English]

This research assesses the impact of sales promotional tools, namely coupon, price discount, free sample, bonus pack and in-store display, on product trial and repurchase behavior of consumers. The study aims at investigating the effect of these tools as an element of the marketing mix with consumer's decision. The results are supposed to help manufacturer and retailers to improve sales percentage, as well as production. The questionnaire used as a suitable method of research to conduct data collection. Data analysis of this research has been done in two levels: descriptive statistics and inferential statistics. Frequency, percentage, mean and standard deviation are used in descriptive statistics, and Pearson coefficient of correlation is used in inferential statistics. The sample points for the research were foodstuffs buyer in Refah chain stores in Isfahan. A total of 330 randomly selected customers were surveyed using structured questionnaire, out of which, 303 usable responses were received. Then, using SPSS and coefficient of correlation, the relationship between independent and dependent variable was examined and hypotheses were tested. The results show that using the free sample and in-store display are proper means for encouraging consumers to product trial, while price discount and coupon can boost repurchasing behavior. Considering the shelf life of product and the type of advertising it needs, manufacturers and retailers can use the above tools to promote their product and sale and also to get the best return,
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sales promotion
  • Sales promotional tools
  • Product trial
  • Repurchase