ارائه روش شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

کلید موفقیت در اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمانها می شود، نیروی انسانی است. در واقع از میان سه مؤلفه اصلی مدیریت دانش(انسان، فرآیند، تکنولوژی)، نیروهای انسانی دانش مدار  مهمترین منبع و سرمایه سازمان محسوب می گردند. از این رو، باید نیروهای انسانی و دانش و تجارب آنان را به نحو شایسته ای اداره نمود تا سازمان بر پایه ی آن بتواند به مزیت رقابتی دست یابد. به همین دلیل، در این تحقیق با هدف شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار در شرکت ایران خودرو و با توجه به مبانی نظری بر گرفته از آرای استوارت که شامل: خلاقیت، اعتماد به نفس، توفیق طلبی، یادگیرندگی، متفکر بودن، خودانگیختگی، انعطاف پذیری، تحرک شغلی، مستقل بودن است، مدل تحلیلی تحقیق ساخته شد و بر این اساس وضعیت شرکت ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در انجام تحقیق حاضر روش تحقیق به کار رفته پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق نیز کارشناسان واحد تولید قطعات پرسی ایران خودرو بوده است. با توجه به ابعاد مدل تحقیق در آزمون فرضیات، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به غیر از استقلال کاری مورد تأیید قرار گرفتند. در انتها پیشنهادهایی برای شناسایی، جذب، نگهداری و به کارگماردن کارآمد نیروهای انسانی دانش مدار به مسؤلین سازمان مربوطه ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Impact of the Financial Ratios and Growth Rates on Future Abnormal Stock Returns (Case Study: Iran Khodro Co.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Koushkie Jahromie 1
  • Seyed Hassan Abtahie 2
  • Hassan Bodleaie 1
  • Mehrdad Gholami 3
1 PhD Student in Management, Alame Tabatabaie University
2 Professor of Management Department, Alame Tabatabaie University
3 M.A in Management & Instructor of Sahahid Satarie Aviation College
چکیده [English]

Human capitals are the key to success in the knowledge-based economies where competitive advantages are the only distinction between the organizations. In fact, among all the three prominent elements of knowledge management (i.e. Human, Process, Technology), knowledge-based human resources are invaluable in any organization. Hence, human resources, knowledge, and experience should be handled appropriately in a way to have a competitive economy and industry. The present study is aimed at the identification of different prospects of knowledge-based human resources in the Iran Khodro company. Using the Estovart elements including creativity, self-confidence, need for achievement, learning, thinking, self-motivating, flexibility, job mobility and independence, conceptual models were extracted to study the Iran Khodro company systematically. Collecting all the data via questionnaires, the implemented method was based on a survey research. Expert staff in a unit of Iran Khodro Company called Gataat Peresi Production were selected and considered as the statistical set. The entire major and minor hypothesizes were confirmed except independence. In the end, some suggestions for identification, recruitment, maintenance, and actuation of the efficient knowledge-based human capitals were presented to the authorities of the company.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource planning
  • Knowledge worker
  • Total Quality Management
  • Iran Khodro Company