سیر تکوینی پاسخگویی اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمانهای ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین/ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق به بررسی ضرورت توجه سازمانها به تبعاتشان در جامعه اشاره داشته و جهت خروج از یک عدم اجماع معناشناختی و چارچوب ساختاری حوزه اجتماعی سازمانی، به دنبال تعریف محوریتی است تا بتواند به صورت عملی، راهبردی و اساسی به مسأل و تبعات اقدامات سازمان در جامعه پاسخ دهد که در این میان اصطلاح پاسخگویی اجتماعی سازمانی بعنوان مفری جهت خروج از این سردرگمی محسوب می گردد. هدف پژوهش: تحقیق بر حسب هدف از نوع توسعه ای – کاربردی و برحسب روش از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بوده که نمونه گیری در این تحقیق به صورت غیر احتمالی با بهره گیری از نخبگان و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به روش دلفی می باشد. روش کار پژوهش: ضمن اشاره به سیر تکوینی اصطلاح پاسخگویی اجتماعی سازمانی به بسط مفهومی آن پرداخته که با تحلیل عاملی سه مرحله ای و با بهره مندی از نرم افزار LISREL به آزمون رابطه شاخص ها با مؤلفه ها در مرحله اول، رابطه مؤلفه ها با ابعاد در مرحله دوم و رابطه ابعاد با مفهوم پاسخگویی اجتماعی سازمانی در مرحله سوم می پردازد. نتایج پژوهش: شناسایی شاخصها، مؤلفه ها و ابعاد مفهوم پاسخگویی اجتماعی متناسب با سازمانهای ایرانی که این امر می تواند منجر به مدلی برای ارزیابی میزان پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای ایرانی گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsiveness Evolutional Route and Deliver of Model for Its Conceptual Expansion in Iranian Organizations

نویسندگان [English]

  • Kiomars Ahmadi 1
  • Mehdi Alvani 2
  • Gholamreza Meamarzade 3
1 Ph.D. Student of Islamic Azad University, Qazvin Branch/Academic Member Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Professor of Management Department, Allame Tabatabaee University
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

This research aims at conducting a survey about the necessity of organizations' attention to their concerns in the society. To exit from the semantics uncondensed and structural framework of the organizational social area, this research tries to define the basis to solve the problems and actions in the applicative, strategic and fundamental ways. Among these, the expression of corporate social responsiveness is counted as an escape to exit from this confusion. The purpose of the research which is based on developmental application and the determined method is correlation via factor analysis. Sampling done by using Delphi technique has collected the data from elites and by questionnaire not necessarily based on randomly selecting. Recounting growth and genetic way of the expression of corporate social responsiveness, the research pays attention to the conceptual expansion with the triple factor analysis using LISREL software. In the first place the relation of indexes is tested, while in the second and third stages the relationship between components with the dimensions and the relation between the dimensions with the concept of corporate social responsiveness were tested respectively. This research provides a model for Iranian organizations in order to have an operational system in our country. This model identifies dimension, component, an index too.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Audit
  • Corporate social responsiveness
  • Corporate Social Responsibility
  • Structural Equations