بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیام دشت)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های نقدینگی در شرکت های ایرانی می باشد. مطالعات نشان می دهد که ارتباط مثبت بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع وجود دارد. چرخه تبدیل وجه نقد یک تکنیک جهت ارزیابی سرمایه در گردش است که میانگین وضعیت نقدینگی یک شرکت را نمایش می دهد. بنابراین برای انجام این تحقیق از جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1388 و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 180 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیره، فرضیه های تحقیق بررسی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهدکه ارتباط مثبت معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت سریع وجود دارد در حالی که نسبت جاری دارای رابطه با چرخه تبدیل وجه نقد نیست. همچنین ارتباط علی منفی معناداری بین مدت تبدیل موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که نسبت آنی نماینده قوی از نقدینگی شرکت است و موجودی کالا دارای تأثیر منفی در نقدینگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Cash Conversion Cycle and Liquidity Ratios in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Fereshteh Feizabadi 2
1 Academic Member of Islamic Azad University, East Tehran Branch (Ghyam Dasht)
2 M.A Student of Accounting, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the relationship between cash conversion cycle and liquidity ratios in Iranian companies' context. The study indicates that there is a positive correlation between cash conversion cycle and quick and current ratios. Cash conversion cycle can be defined as a technique to evaluate the working capital indicating the average of liquidity situation of a company. Therefore, the statistical population of companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) was examined in this research. Using randomly sampling, 180 companies were selected as the research sample. The research hypotheses were tested by correlation and regression methods. The findings demonstrated a positive strong significant correlation between cash conversion cycle and quick ratio; however, there is no significant correlation between cash conversion cycle and current ratio. There is, also, a negative significant correlation between cash conversion cycle and inventory conversion period. These results imply that quick ratio is a strong indicator of company liquidity; nonetheless, inventory has a negative effect on liquidity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash conversion cycle
  • Current ratio
  • Quick ratio
  • Payable conversion period
  • Inventory conversion period