بررسی ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هـدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد تجاری مدیران واحدهای تولیدی شهر اراک می باشد. نمونه این پژوهش شامل214 مدیر واحدهای تولیدی شهر اراک می باشد که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جامع کارآفرینی و چک لیست عملکرد تجاری استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کارآفرینی (و مولفه های آن) و عملکرد تجاری مدیران واحدهای تولیدی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد(P<05/0). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که نیاز به پیشرفت، تمایل به خلاقیت، خطر پذیری، نیاز به استقلال و عزم و اراده در پیش بینی عملکرد تجاری سهم معنی داری دارند. در مجموع این نتایج بیان می کند که سطوح بالای کارآفرینی، عملکرد تجاری را در مدیران واحدهای تولیدی افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Entrepreneurship and Business Performance in Managers of Productive Units

نویسندگان [English]

  • Moslem Abbasi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Mohammad Narimani 2
1 M.A in Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

The present paper aims at investigating the relationship between entrepreneurship and business performance. The research sample consisted of 214 managers selected randomly from Arak city. Using Entrepreneurship Inventory data and Business Performance Checklist, the data of the both mentioned means were analyzed. The results obtained from Pearson correlation showed that entrepreneurship and its components are related to business performance in managers of productive units (P <0.05). The result of multiple regression showed that such components as the need for achievement and autonomy creativity,  risk-taking, and conserving had significant contributions in the prediction of business performance. Consequently, the results, in general, indicated that high levels of entrepreneurship can increase business performance in managers of productive units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Business performance
  • Managers
  • Suliran Co