بررسی علل تأخیر در انجام پروژه‌های صنعتی نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی آکادمی علوم تاجیکستان

2 کارشناس مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

شناخت عواملی که شکاف بین برنامه‌ریزی و اجرای پروژه های صنعتی نفت و گاز را میسر ساخته و ارایه راهکارهای مناسب، به منظور دستیابی به زمان منطقی جهت بهره‌برداری به‌موقع از پروژه‌های مذکور را میسر نماید، مورد توجه مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب قرار گرفته است؛ هدف مقاله حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأخیرزای انجام پروژه های صنعتی نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می‌باشد که در قالب یک طرح پژوهشی توصیفی - پیمایشی به اجرا درآمده است. محققان، با الگوگیری از مدلی با عنوان 4D، به شناسایی عوامل بازدارنده و تأخیرزای پیشرفت پروژه‌های صنعتی نفت و گاز شرکت مورد مطالعه پرداخته‌اند و با انجام آزمون‌های آماری مناسب، ارتباط معنادار و اولویت بازدارندگی عوامل و گویه‌های تأخیرزای شناسایی‌شده را در روند اجرایی پروژه‌های صنعتی نفت و گاز مورد سنجش قرار داده اند. نتایج آزمون t تک نمونه ای حاکی از برقراری رابطه معناداری کلیه عوامل شناسایی شده (5 عامل) با تأخیر در پروژه های صنعتی نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارد و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دهنده این امر است که نقص و مشکلات طراحی، تنظیم و تدوین مفاد قرارداد مرتبط با اجرای طرحها و پروژه‌های صنعتی نفت و گاز باعث شده است که ابهامات قراردادی، بیشتر از سایر عوامل به عنوان شاخص تأخیرزا شناسایی شود و در اولویتهای بعدی از حیث بازدارندگی و تأخیرزایی، به ترتیب عوامل فقدان نیروی انسانی کارآمد و متخصص، ضعف مطالعات پایه، مشکلات جانبی و عدم تأمین منابع مالی به موقع قرار گرفته اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Causes of Delay in Performing Oil and Gas Industrial Projects in South Rich Areas National Company

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ravand 1
  • Mohammad Salaahi Abhari 2
1 PhD Student in Human Resource Management, Faculty of Sciences, Tajikistan State University
2 Executive Management Expert, Islamic Azad University, Khuzestan Science and Research Branch
چکیده [English]

Iran's IPR system, similar to those developing countries, is reactive. The aim of this research is describing the actual deficiencies in Iran's IPR system. Also, the investigation aims at identifying the roots and reasons of the reaction and the effective internal factors. The present study which is a library research reviews experts’ opinions and relevant indexes using the depict method. At first, backgrounds of the global economy and different approaches of developing and developed countries in the IPR system are surveyed according to published articles. Then, effective global reasons in the present situation of Iran and also relevant to internal and external factors are identified. So, three kinds of factors and reasons identified according to this classification are as follows: (a) global fields and weak role of developing countries in innovation; (b) the relevant factors with weak performance of Iran's National Innovation System (NIS); and (c) structural weakness and disharmony in performance of policy and executive  agent in Iran's IPR system. Some of the factors are related to internal agent weakness and the others are related to international issues such as universal challenge between developing and developed countries. IPR system, as one of the important elements of NIS, is a determining factor in the development trajectory of any country. The following subjects need attention order to revising Iran's IPR system: (a) consideration of IPR system performance in NIS (b) coordination of IPR system ability and development level of the country.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • Delay
  • 4D Model
  • South Rich Areas National Company