مدل سازی مدت زمان توقف اتوبوس در ایستگاه های خطوط عادی اتوبوس (مطالعه موردی شهر آبادان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد آبادان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، سازمان اتوبوسرانی تهران

چکیده

سیستم اتوبوسرانی یکی از زیر مجموعه های سیستم حمل و نقل درون شهری همگانی در کشور های در حال توسعه است. تحقیقات نشان می دهد که، مدت زمان توقف در ایستگاه اتوبوس در حدود 26 درصد از کل زمان سفر را به خود اختصاص می دهد،در نتیجه با استفاده از اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدت زمان توقف اتوبوس و ارائه راهکارهایی در این راستا
 می توان در جهت کاهش زمان سفر گام برداشت. در مدل سازی مدت زمان توقف در ایستگاه، معمولاً 1 تا 3 پارامتر مستقل مؤثر به صورت کلاسیک انتخاب می شود. فرآیند انتخاب عوامل مؤثر، یکی از مهم ترین اجزای مدل سازی است که کمترمورد توجه قرار گرفته ‌شده است. در پژوهش حاضر پارامترهای مؤثر بر مدت زمان توقف اتوبوس در ایستگاه، تعداد افراد سوار شده، پیاده شده، ایستاده در اتوبوس و تعداد افرادی که مسیر عبور را می پرسند و سرانجام نحوه پرداخت کرایه در نظر گرفته شده است. داده های بکارگرفته شده در این پژوهش از آمارگیری میدانی در ایستگاه های مسیر عادی اتوبوس شهر آبادان بدست آمده که پس از ایجاد بانک اطلاعاتی خطوط با استفاده از نرم افزار SPSS به پیش بینی مدل مدت زمان توقف اتوبوس پرداخته شده و سپس اعتبارسنجی مدل ها بیان گردیده است.به دلیل عدم وجود بار ترافیکی بالا در شهرستان آبادان، نتایج حاصل از مدل فوق می تواند در جهت برنامه ریزی صحیح سیستم اتوبوسرانی، زمان بندی خطوط اتوبوسرانی و در نهایت استفاده بهینة شهروندان از زمان بهره گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Model of Bus Dwell Time at Regular Bus Stops (Case Study: Abadan City)

نویسندگان [English]

  • Roohangiz Namdari 1
  • Atousa Tangestani 2
1 Academic Member of Islamic Azad University, Abadan branch
2 M.A in Transportation Planning, Tehran Bus Organization.
چکیده [English]

The bus system is one of the public transportation system subsets and it is the most predominant types of public transportations in developing countries. Researchers show that bus dwell time at the bus stop is an important part of the total traveling time which can take nearly 26 percent of the total commuting time. Selecting process factors are of the commonly used components in bus dwell time modeling at the bus stop which are less considered by scholars. In this study, the affecting parameters are boarding and alighting passengers, number of standee ones on a bus, fare payment methods and number of passengers that don’t know the rout. The used data in this study is obtained from the number of regular route bus stop at Abadan city which was taken by SPSS software. Creating the databank, the Linear Polynomial Regression Models concerning an investigation of the effects of variables on the passengers' wait time are estimated. Since the traffic in Abadan is not so slow and streets do not suffer from the of lack of high traffic load, studying the bus dwell time at bus stops seems required to proper urban traffic planning and decision making, make schedules of bus lines, simulate bus routes and ultimately to develop and improve the public transportation system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dwell time
  • Bus stop
  • Regression model
  • Abadan