بررسی تأثیر همزمان نسبتهای مالی و نرخ رشد آنها بر بازده غیر عادی آتی سهام (مطالعه موردی: شرکتهای بورسی پذیرفته شده در صنعت سیمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

این تحقیق که بین شرکت های حاضر در صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی 1388-1380 انجام گرفته، به بررسی تأثیر استفاده همزمان از نسبتهای مالی و نرخ رشد آنها بر بازده غیرعادی آتی سهام پرداخته است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری گردیده و نتایج حاصل از یافته های تحقیق که بر مبنای روش پس رویدادی و با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی و آزمونهای F و t مورد تحلیل قرار گرفته، بیانگر عدم تأیید فرضیه تحقیق بوده است. یعنی اینکه استفاده از اطلاعات مربوط به نسبتهای مالی و نرخ رشدِ آنها به طور همزمان بر بازده غیرعادی آتی سهام تأثیر ندارند. اما در ادامه با استفاده از آزمون آماری رگرسیون گام به گام (Step Wise) مدل نهایی تحقیق استخراج گردیده که بر این اساس، تنها نسبتهای فعالیت در فرآیند استفاده همزمان از نسبتهای مالی تأثیر گذار نبوده است. نهایتاً با توجه به نتیجه بدست آمده از آزمون کلی فرضیه تحقیق، اگرچه تأیید کننده تأثیر همزمان تمامی نسبتهای مالی بر بازده غیرعادی آتی سهام نبوده، اما بیانگر اثر گذاری اقلام مندرج در صورتهای مالی تعهدی در فرآیند تصمیم گیریِ تصمیم گیرندگان اقتصادی بوده است؛ هر چند که اثر گذاری و بار و محتوای اطلاعاتی در بین همه اقلام صورت های مالی یکسان نیز نبوده و به عبارتی گروه نسبتهای نقدینگی بیشترین اثر گذاری را داشته و نسبت های سودآوری، سرمایه گذاری و فعالیت، بعد از نسبتهای نقدینگی به ترتیب دارای بیشترین اثر گذاری بوده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Impact of the Financial Ratios and Growth Rates on Future Abnormal Stock Returns (Case Study: Companies Listed in the Cement Industry)

نویسندگان [English]

  • Delir Nasera-badai 1
  • Bizhan Khazduzi 2
  • Omid Mahmoudi Khoshroo 2
1 M.A in Accounting, Academic Member of Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Academic Member of Islamic Azad University, Sanandaj Branch
چکیده [English]

This survey has been done among companies listed in the cement industry in Tehran Stock Exchange during eight years from 1380 to1388. The paper studies the effect of the simultaneous use of financial ratios and growth rates on future stock returns which is proven unusual. The data has been collected by using the new software named: “Rahavard Novin”. The results are based on the after event method and using F and T-tests and linear regression statistical analysis. The results show that the hypothesis has not been confirmed yet. That is, the use of financial ratios and growth rates do not affect future abnormal stock returns simultaneously. Using stepwise regression test, the final model was driven. Thus, only the operational ratios do not have simultaneous effects on the use of financial ratios. Finally, the results obtained from the overall test of the research hypotheses do not confirm the simultaneous impact of the financial ratios on future abnormal stock returns. However, the items in the financial statements reflect the accrual impact of items of financial statements on the process of economic decision making, the influence of the information content of all items is not the same. In other words, liquidity ratios have the highest effect and other ratios like profitability, investment and operational ratios reportedly have high effects on the abnormal stock returns.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Statements
  • Investors
  • Financial ratios
  • Future Abnormal Stock Returns