بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل درخت فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

در عصر پیشرفتهای مداوم، دوران ارزش افزوده، عصر انجام فعالیتهای زیاد با امکانات محدود و بالاخره دوران ارتقاء بهره
وری، وجود یک نظام ارزیابی عملکرد نامناسب می تواند نارسایی مهمی محسوب شود. در این مقاله سعی شده است برای جلوگیری از تبعات ناشی از نظام ارزیابی نامطلوب در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، مدل درخت فازی را جهت بررسی روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه دهیم. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی می باشد که در مجموع 2079 نفر می باشند. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. بر اساس این مدل روش ارزیابی عملکرد مناسب برای هر یک از واحدها مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار ابتدا عوامل مؤثر در تعیین روش ارزیابی عملکرد را مشخص کرده و با استفاده از این عوامل به بررسی روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته‌ایم. در این رابطه از نظرات استادان و خبرگان منابع انسانی استفاده کرده و با یاری دانش اخذ شده از پایگاه دانش ایجاد شده و با استفاده از پایگاه دانش و الگوریتم و مجموعه‌های فازی، مدل درخت فازی ارائه گردیده است. سپس با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی اولویت انتخاب روشهای ارزیابی برای هر یک از واحدها بر اساس ارزش تصمیم(مقدار تأمین اهداف) آنها مشخص گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Employees Performance Appraisal Systems by Using the Fuzzy Tree Model

نویسندگان [English]

  • Soleyman Iranzadeh 1
  • Davood Norouzi 2
  • Sadegh Babaei Heravi 2
1 Associated Professor, Tabriz State University
2 M.A in Industrial Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch. Member of Young Researchers Club.
چکیده [English]

An improper performance appraisal discipline can be considered as the main incompetency in a world undergoing continuous development, the growth of added values, limited possibilities and finally promotion of efficacy era. In order to prevent consequences of improper appraisal discipline in Islamic Azad University in East Azerbaijan province, fuzzy tree approach was offered in this research to investigate employees’ performance appraisal methods. Population in this research which is a practical and statistical population investigation involves all 2079 employees at branches of Islamic Azad University at East Azerbaijan. The data collection tool is an author-made questioner. According to this model, the best performance appraisal method was investigated for each part. For doing so, the effective factors in the determination of performance appraisal method were defined and the employees’ performance was investigated according to these factors. In this relation, the viewpoints of masters and elites of the human resources were used and the database was established by using obtained knowledge. According to the knowledge database, algorithm ID3, and fuzzy approaches, the fuzzy tree was proposed. Then, the appraisal methods priorities were selected by using fuzzy multi-criteria decision making for each section based on decision value (goals obtain function).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Appraisal
  • Antropy
  • Algorithm ID3
  • Decision tree
  • Knowledge Data Base