بکار گیری روش شناسی شش سیگما در کاهش زمان تعمیرات مطالعه موردی: نمایندگی مجاز ایران خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت صنعتی، واحد قم، دانشگاه اراد اسلامی، قم، ایران


عنوان مقاله [English]

Application of Six Sigma Methodology for Reducing Repair Time (Case Study: Iran Khodro Agent)

نویسنده [English]

  • Mostafa Khajeh
Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran