ارائه مدلی جهت برآورد میزان پیشرفت پروژه با معیارهای چندگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، خوزستان، ایران


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Determination of Project Progress with Multiple Criteria

نویسندگان [English]

  • Heirsh Soltanpanah 1
  • Hooman Derakhshan 2
1 Management Department, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khouzestan, Iran