ارزیابی مدیریت زمان پیمانکاران پتروشیمی مروارید در طرح اتیلن پىجم با استفاده از تکىیک ANP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل، پتروشیمی مروارید، عسلویه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه ریاضی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران


عنوان مقاله [English]

Assessing Project Time Management of the Morvarid Petrochemical Contractors in 5th Olefin Project via ANP

نویسندگان [English]

  • Adnan Keshvari 1
  • Mohammad Ali Soukhakian 2
  • Ali Nikzad Manteghi 3
1 M.A. in Planning & Project Control, Morvarid Petrochemical, Morvarid P.C, Assalouyeh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management & Economic, Shiraz State University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran