ارائه مدلی تلفیقی از روشهای خوشه بندی و QFD به منظور بهبود کیفیت خدمات بر اساس نوع مشتری با مطالعه موردی در بانک سامان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران


عنوان مقاله [English]

Proposing an Integrated Model of Clustring and QFD Approaches to Improve Quality of Services Based on Customer Type With a Case Study in Saman Bank of Qom

نویسندگان [English]

  • Arash Shahin 1
  • Reza Salehzadeh 2
  • Mahsa Ghandehary 3
1 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Master Student of Industrial Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran