رابطه مدیریت استبدادی، فشار ادراکی عاطفی، بی عدالتی سازمانی با رفتارهای انحرافی و رفتارهای مدنی– سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Authoritarian Management, Organizational Injustice Perceptual-Affective Strain, and Deviant and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Zahra Vaseghi 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan, Iran.
2 M.A., Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan, Iran.