استفاده از رویکرد فازی در مسأله تعیین اندازه انباشته چندسطحی، چند قلمی با ظرفیت محدود در سیستم های مبتنی برMRP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاهازاد اسلامی واحد سنندج


عنوان مقاله [English]

Using Fuzzy Approach in determining Multi-Level Lot-Sizing Decisions, Multiple Items with Limited Capacity in Systems Based on Material Requirements Planning (MRP)

نویسنده [English]

  • Arash Rabbani
Faculty Member, Islamic Azad University, Sanandaj Branch