بررسی رابطة عوامل انسانی کارآفرینی و عملکرد شغلی مدیران بر اساس مدل کوراتکو از نظر ویژگی های فردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاداسلامی واحد دهاقان


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Human Factors of Entrepreneurship and Job Performance of Managers and Supervisors via Kuratku Model

نویسندگان [English]

  • Rasool Aghadavood 1
  • Mohamad Esmaeil Ansari 1
  • Rooholla Hosayni 2
1 Faculty Member, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
2 MA in Management