کاربزد آنالیز موجک (Wavelet) در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بز مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 دکترای حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


عنوان مقاله [English]

Application of Wavelet Analysis in Estimating Systematic Risk According to Capital Asset Pricing Model

نویسندگان [English]

  • Qodratolla Talebnia 1
  • Faridoon Rahnomaye Roodposhti 2
  • Farhad Shahvaysi 3
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Science & Research Branch
2 Professor, Islamic Azad University, Science & Research Branch
3 PHD in Accounting, Islamic Azad University, Science & Research Branch