تلفیق تکنیک های کارت امتیازی متوازن و غربال سازی فازی یاگر به منظورشناسایی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد


عنوان مقاله [English]

Combining Balanced Score Card Model and Yger’s Fuzzy Screening for Identifying Key Indices for Performance Evaluation