ارایه روش نوین محاسبه میزان پیشرفت پروژه ها بر اساس تصمیمگیری چىد معیاره


عنوان مقاله [English]

A New Method for Calculating Project Progress Based on Multi-Criteria Decision Making